LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU MJERE 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

2660

Lokalna akcijska grupa Lika objavljuje dana 25. ožujka 2019. godine LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2014.-2020. za provedbu Mjere 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ koja je usklađena s tipom operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Predmet: Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu za nositelje projekata koji imaju sjedište na području LAG-a LIKA (Brinje, Donji Lapac, Gospić, Gračac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Plitvička Jezera, Rakovica, Senj, Udbina, Vrhovine).

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 649.773,00 HRK.
Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Najviša ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 100.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore za Mjeru 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ ovisi o razvrstavanju jedinica lokalne samouprave u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN br. 132/17) iz Priloga VIII. ovog Natječaja te iznosi:
a) do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. skupinu (Karlobag, Plitvička Jezera, Rakovica, Gospić, Senj);
b) do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I., II., III. i IV. skupinu (Brinje, Donji Lapac, Gračac, Lovinac, Perušić, Udbina, Vrhovine).

Prihvatljivi korisnici: jedinica lokalne samouprave; trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave; javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola; udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije) ; vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo.

Prihvatljive aktivnosti:
Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje sljedećih prihvatljivih projekata:
1. vatrogasni dom i spremište
2. društveni dom/kulturni centar
3. planinarski dom i sklonište
4. turistički informativni centar
5. dječje igralište
6. sportske građevine
7. objekt za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i drugo)
8. rekreacijska zona na rijekama i jezerima
9. biciklistička staza (koja nije sastavni dio ceste)
10. tematski put i park
11. građevina za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu (dječji vrtić, rekonstrukcija i opremanje prostora za izvođenje programa predškole u osnovnoj školi te rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te drugoj pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi)
12. javna zelena površina (park i slično)
13. pješačka staza (koja nije sastavni dio ceste)
14. pješačka zona
15. otvoreni odvodni kanal (koji nije sastavni dio ceste)
16. groblje (komunalna infrastruktura i prateće građevine)
17. tržnica
18. javna prometna površina (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz koji nisu sastavni dio ceste)
19. građevina koja sadrži kombinaciju najmanje dvije od sljedećih vrsta projekata: vatrogasni dom i spremišta, društveni dom/kulturni centar, turističko informativni centar, dječji vrtić/igraonica (rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi) i
20. građevina koja sadrži kombinaciju najmanje dvije od sljedećih vrsta projekata: biciklističke staze, tematskog puta i parka, javne zelene površine, pješačke staze, pješačke zone, javne prometne površine.

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 26. travnja 2019. godine, a najkasnije do 28. lipnja 2019. godine na adresu:

LAG LIKA
Budačka 12
53000 Gospić

Tekst LAG Natječaja kao i ostala prateća dokumentacija nalaze se u nastavku objave.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave Natječaja do dana završetka podnošenja prijave projekata, navedenih u poglavlju 4.1 ovog Natječaja.
Pitanja se šalju isključivo putem e-pošte na adresu: lag-lika@lag-lika.hr.

Tekst natječaja:
LAG Natječaj M 7.4.1.

Prilozi:
Prilog I – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta
Prilog II – Lista prihvatljivih troškova
Prilog III – Opis projekta
Prilog IV – Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave
Prilog V – Uputa MZOIE
Prilog VI – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza
Prilog VII – Izjava nositelja projekta o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi
Prilog VIII – Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave
Prilog IX – Kriteriji odabira
Obrasci:
Obrazac A. – Prijavni obrazac
Obrazac B. – Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore

*Svi nositelji projekata obvezni su ispuniti obrasce A i B.

LRS LAG-a LIKA za razdoblje 2014. – 2020.