Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu

905

Predmet javnog poziva

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u skladu s uvjetima utvrđenim u Uputama za korisnike Javnog poziva za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu.

Sredstva Fonda su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova.

Sredstva Fonda osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu. Raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku javnog poziva je 200.000.000,00 kuna.

Prihvatljivi korisnici

Pravo podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda imaju:

 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (samo za svoje ime i za svoj račun);
 • ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

koje imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU (u nastavku teksta: Ugovor o EU projektu) u okviru programa:

 • „Konkurentnost i kohezija“, „Učinkoviti ljudski potencijali“, „Program ruralnog razvoja“ i Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske programsko razdoblje 2014.-2020.;
 • Europske teritorijalne suradnje u kojima sudjeluje Republika Hrvatska (prekogranični, transnacionalni i međuregionalni programi) u programskom razdoblju 2014.-2020., a za programsko razdoblje 2007.-2013. prihvatljivi su isključivo projekti u sklopu Operativnog programa za prekograničnu suradnju s Bosnom i Hercegovinom, Operativnog programa za prekograničnu suradnju sa Srbijom i Operativnog programa za prekograničnu suradnju s Crnom Gorom te udovoljavaju ostalim uvjetima prihvatljivosti navedenim u točki 3. Uputa za korisnike.

Prihvatljiva područja sufinanciranja

 • Prihvatljiva područja sufinanciranja sredstvima Fonda su sva prihvatljiva područja za financiranje navedena u okviru programskih dokumenata za korištenje sredstava europskih strukturnih investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014. – 2020. utvrđenih u Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. te za razdoblje 2007. – 2013. prihvatljivi su isključivo projekti u sklopu Operativnog programa za prekograničnu suradnju s Bosnom i Hercegovinom, Operativnog programa za prekograničnu suradnju sa Srbijom i Operativnog programa za prekograničnu suradnju s Crnom Gorom koji su utvrđeni u Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj;
 • Sredstva Fonda dodjeljuju se isključivo radi sufinanciranja prihvatljivih troškova koje je korisnik na temelju ugovora o EU projektu dužan osigurati iz vlastitih izvora (učešće korisnika) u provedbi EU projekta, vodeći pri tome računa o poštivanju načela izbjegavanja dvostrukog financiranja;
 • Kroz Fond se mogu sufinancirati svi prihvatljivi troškovi provedbe EU projekata utvrđeni ugovorom o EU projektu osim onih koji sadrže element državne potpore kako je ona definirana člankom 107. stavkom. 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i koji podliježu pravilima o državnim potporama ili pravilima o potporama male vrijednosti (de minimis potpora);
 • Pravo na sufinanciranje učešća korisnik ostvaruje samo za prihvatljive troškove vlastitog učešća u EU projektu ovjerene nakon 1. siječnja 2015. od relevantnog tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja EU fondova u Republici Hrvatskoj nadležnog za kontrolu prihvatljivosti izdataka u okviru ugovora o EU projektu.

Iznos i kriteriji sufinanciranja

Udio sredstava za sufinanciranje EU projekata određuje se prema indeksu razvijenosti jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave prema mjestu ulaganja za koja se dodjeljuju sredstva u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17), a prema kriterijima za utvrđivanje visine sufinanciranja.

Kada je korisnik jedinica lokalne samouprave, pravna osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne samouprave ili ustanova čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave, udjel u sufinanciranju učešća korisnika iz sredstava Fonda, što uključuje i učešće prihvatljivih partnera, će biti:

 • 90% za projekt s područja I. i II. skupine jedinica lokalne samouprave;
 • 80% za projekt s područja III. i IV. skupine jedinica lokalne samouprave;
 • 70% za projekt s područja V. i VI. skupine jedinica lokalne samouprave;
 • 60% za projekt s područja VII. i VIII. skupine jedinica lokalne samouprave, osim Grada Zagreba.

Ukoliko se projekt provodi na području dvije ili više jedinica lokalne samouprave, za potrebe utvrđivanja udjela sufinanciranja učešća korisnika iz sredstava Fonda, uzima se skupina kojoj pripada jedinica lokalne samouprave na kojoj se provodi financijski najveći udjel aktivnosti projekta.

Kada je korisnik jedinica područne (regionalne) samouprave, pravna osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica područne (regionalne) samouprave ili ustanova čiji su osnivači jedinice područne (regionalne) samouprave udjel u sufinanciranju učešća Korisnika iz sredstava Fonda,  što uključuje i učešće prihvatljivih partnera će biti:

 • 80% za  projekt s područja I. skupine jedinica područne (regionalne) samouprave;
 • 70% za projekt s područja II. skupine jedinica područne (regionalne) samouprave;
 • 60% za projekt s područja III. skupine jedinica područne (regionalne) samouprave;
 • 50% za projekt s područja IV. skupine jedinica područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb.

Ukoliko se projekt provodi na području dvije ili više jedinica područne (regionalne) samouprave, za potrebe utvrđivanja udjela sufinanciranja učešća korisnika iz sredstava Fonda, uzima se skupina kojoj pripada jedinica područne (regionalne) samouprave na kojoj se provodi financijski najveći udjel aktivnosti projekta.

Maksimalni iznos sredstava koji se može u tri uzastopna poziva o dodjeli sredstava Fonda isplatiti korisnicima na području pojedine jedinice područne (regionalne) samouprave  je:

 • 40.000.000,00 kuna za jedinice područne (regionalne) samouprave s brojem stanovnika manjim od 100.000;
 • 50.000.000,00 kuna za jedinice područne (regionalne) samouprave s brojem stanovnika od 100.000 do 200.000 ;
 • 60.000.000,00 kuna za jedinice područne (regionalne) samouprave s brojem stanovnika većim od 200.000 do 300.000;
 • 70.000.000,00 kuna za jedinice područne (regionalne) samouprave s brojem stanovnika većim od 300.000;
 • 85.000.000,00 kuna za Grad Zagreb.

Maksimalni iznos za pojedinu županiju može se uvećati za 25%, za županije koje su iskoristile sredstva Fonda više od 90% maksimalnog iznosa, pod uvjetom da postoji dovoljno raspoloživih sredstava u Fondu.

Neovisno o korisniku i području provedbe projekta:

 • minimalna vrijednost zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda po pojedinačnom projektu ne smije biti manja od 50.000,00 kuna;
 • maksimalna vrijednost zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda po pojedinačnom projektu može iznositi 10.000.000,00 kuna.

Rok za podnošenje zahtjeva

Zahtjevi će se zaprimati od 16. kolovoza 2018. do iskorištenja sredstava planiranih za 2018. godinu, a najkasnije do 15. prosinca 2018.

Ako se sva sredstva Fonda planirana za 2018. godinu iskoriste prije 15. prosinca 2018., svi zahtjevi koji budu zaprimljeni unutar roka od osam dana od dana objave obavijesti o zatvaranju Poziva na web-stranici Ministarstva www.razvoj.gov.hr. bit će registrirani i upućeni u daljnji postupak o čemu će podnositelji zahtjeva biti obaviješteni.

Tekst javnog poziva i ostalu dokumentaciju možete preuzeti na sljedećem linku: https://razvoj.gov.hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji/aktualno/1901