LEADER pristup

LEADER program

LEADER  – Liaison Entre Actions de Developpement de l’Economie Rurale

Reformom strukturnih fondova 1987. godine uveden je koncept “Inicijativa zajednice” koji je omogućio Komisiji da osigura sredstva za mjere od posebnog interesa za Zajednicu – između ostalih i za inicijativu LEADER koja je pokrenuta 1991. godine. Namjera mu je pomoći ljudima, udrugama i poduzećima u ruralnim područjima da uoče potencijal svoga područja te potaknu provedbu kvalitetnih i originalnih strategija održivog razvoja.

Ciljevi LEADER pristupa

Temeljni cilj LEADER pristupa je promicanje ruralnog razvoja putem lokalnih inicijativa i partnerstva.

Daljnji ciljevi su:

 1. a) Poboljšanje ruralnih životnih i radnih uvjeta, uključujući dobrobit stanovništva;
 2. Stvaranje novih mogućnosti zarade;
 3. Očuvanje i stvaranje novih prostora;
 4. Diversifikacija gospodarskih aktivnosti.

Operativni ciljevi odnose se na:

 1. Jačanje kapaciteta među ruralnim stanovnicima i LAG članovima putem usavršavanja i obrazovanja;
 2. Razvoj, organizacija i vođenje LAG-ova;
 3. Priprema i provedba lokalnih razvojnih strategija, te
 4. Provedba projekata suradnje.

Sedam načela LEADER-a:

 • Pristup „odozdo prema gore“ – Bottom up pristup
 • Pristup temeljen na osobitostima područja – subregionalna razina
 • Stvaranje lokalnih partnerstava – lokalna akcijska grupa – LAG-a u cilju jačanja upravljanja na lokalnoj razini, a u čije djelovanje su uključeni predstavnici sva tri sektora
 • Lokalni plan razvoja – izrada lokalne strategije
 • Projekti inovativnog karaktera koji povezuju sektore
 • Financiranje iz više izvora – samo jedan izvor nije dovoljan za djelovanje LAG-a i provedbu projekata
 • Suradnja

Razvoj LEADER pristupa

 • LEADER I             (1991. – 1993.) – pokretanje inicijative
 • LEADER II            (1994. – 1999.) – širenje iskustva
 • LEADER +            (2000. – 2006.) – usustavljivanje
 • LEADER ….         (2007. – 2013.) – mjera koja se širi na cijeli ruralni prostor
 • LEADER 2014. – 2020. – vodeća mehanizam u provedbi mjera ruralnog razvoja putem LAG-ova. Rad LAG-a bit će sufinanciran iz mjera ruralnog razvoja RH. Osim toga, LAG će iz fonda za ruralni razvoj RH dobiti određeni iznos sredstava za financiranje lokalnih projekata na polju ruralnog razvoja, koji su u skladu sa LRS LAG-a.

LEADER govori o tome kako, a ne što treba raditi. Sastoji se od sedam osnovnih elemenata – načela, koja treba slijediti u cijelosti, a ne pojedinačno:

 • Održivi ruralni razvoj – razvoj koji se temelji na očuvanju i uravnoteženom razvoju okolišnog, društvenog i gospodarskog kapitala.
 • Pristup temeljen na osobitostima područja – svako ruralno područje ima svoja obilježja, potencijale, posebnosti i prepoznatljivost – na njima treba graditi planiranje budućnosti.
 • Pristup odozdo prema gore – široko uključivanje svih raspoloživih snaga u lokalnim zajednicama doprinijet će kvalitetnom razvoju bogatstvom ideja i mogućih rješenja.
 • Uspostavljanje lokalnih partnerstva – usitnjene inicijative često su unaprijed osuđene na propast, pogotovo u malim sredinama, jer im nedostaje snaga, uvjerljivost i povjerenje zajednice; stoga povezivanje, uspostavljanje partnerstva i razvoj kulture suradnje imaju presudnu važnost. LEADER-ova originalna ideja je stvaranje lokalnih javno-privatnih partnerstva u obliku lokalnih akcijskih grupa – LAG-ova.
 • Inovativnost – tradicija je svakako temelj održivog ruralnog razvoja, ali su inovacije nužne kako bi se tradicionalne vrijednosti predstavile na nov i tržišno konkurentan način.
 • Integralan i višesektorski pristup – sektorska podijeljenost čest je uzrok problemima u razvoju. Horizontalno, međusektorsko povezivanje kao i okomito, povezivanje lokalnih, regionalnih i nacionalnih institucija, osobito je važno u ostvarivanju održivog ruralnog razvoja.
 • Umrežavanje – povezivanje, učenje na primjerima dobre prakse, prijenos i razmjena znanja i iskustva od posebne su važnosti u provedbi LEADER-a, jer se na taj način od pojedinačnih raznolikih slučajeva stvara zajedničko tkanje razvoja europskih ruralnih sredina te pruža uzajamna pomoć i potpora.
 • Suradnja – je korak dalje od umrežavanja, prema pokretanju i provedbi zajedničkih projekata dva ili više LAG-ova unutar zemlje, regije i/ili Europske unije.

 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA – LAG

Kriteriji:

 • Pravni oblik LAG-a je Udruga registrirana sukladno važećem Zakonu o udrugama.
 • LAG obuhvaća jasno definirano i zemljopisno kontinuirano područje te stanovnike jednog ili više naselja, unutar dvije ili više jedinica lokalne samouprave (općina, grad)
 • LAG predstavlja ruralno područje s više od 10 000, a manje od 150 000 stanovnika
 • Jedno naselje može pripadati isključivo jednom LAG-u
 • Teritorij koji predstavlja LAG njegov je sastavni dio u gospodarskom, društvenom i zemljopisnom pogledu
 • Sjedište LAG-a nalazi se unutar područje koje obuhvaća LAG
 • U upravljačkoj strukturi LAG-a sudjeluju:
 1. predstavnici gospodarskog i civilnog sektora s minimalno 50%
 2. predstavnici izvršnog ili upravnog tijela jedinica lokalne samouprave s najmanje 20%

Aktivnosti LAG-a

 • priprema i promiče lokalni razvojni plan/strategiju te odgovara za njenu provedbu
 • “animira” odnosno pokreće razvoj u svojoj zajednici, u koji uključuje i marginalne skupine
 • informira lokalno stanovništvo o postojećim mogućnostima i o prijavama projekata
 • radi na programima usavršavanja i organizaciji radionica za lokalno stanovništvo
 • koristi širi pogled u procjeni lokalnih resursa i promiče otvorenost prema novim idejama – nitko ne treba biti isključen
 • uspostavlja veze i njeguje dijalog – vertikalno i horizontalno
 • daje podršku pokretačima projekata, nadzire provedbu i   provodi procjenu uspješnosti, odnosno upravlja na prilagodljiv način
 • raspolaže financijskim sredstvima

LAG-ovi osiguravaju održivi razvoj iz razloga što:

 1. Okupljaju i spajaju raspoložive ljudske i financijske resurse iz javnog, privatnog i civilnog sektora;
 2. Udružuju lokalne aktere u zajedničke projekte i multi-sektorske aktivnosti kako bi stvorili zajedničko vlasništvo, te unaprijedili konkurentnost područja;
 3. Pridonose jačanju suradnje između ruralnih sudionika koji najčešće imaju malo iskustva u radu zajedno, te pokušavaju smanjiti moguće sukobe savjetovanjem i raspravama;
 4. Olakšavaju proces prilagodbe u poljoprivrednom sektoru.

Povezivanje na lokalnoj razini spaja ljude kako bi razmjenjivali svoja iskustva i znanja, informirali se i promovirali aktivnosti ruralnog razvoja, pronalazili projektne partnere te stvarali osjećaj pripadnosti jednoj većoj cjelini kao što je lokalna akcijska grupa.