Natječaj za provedbu podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.“

961

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno uvjetima propisanih Pravilnikom o provedbi mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tipa operacije 4.3.3. »Ulaganje u šumsku infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim Natječajem su:

  1. šumoposjednici
  2. udruženja šumoposjednika/šumovlasnika
  3. Trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske
  4. jedinice lokalne samouprave.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljivi opći troškovi

Prihvatljivi opći troškovi su usluge konzultanata, troškovi potrebni za pripremu i provedbu projekta uključujući izradu elaborata učinkovitosti mreže šumskih prometnica, glavnog projekta za izgradnju šumskih prometnica, glavnog projekta za rekonstrukciju šumskih prometnica, stručni nadzor izgradnje i rekonstrukcije šumskih prometnica, studiju utjecaja na okoliš i prirodu (odgovarajuća procjena vezana za ulaganja na području ekološke mreže Natura 2000) te ostala projektna i tehnička dokumentacija potrebna za pripremu i provedbu projekta u maksimalnom iznosu od 10 % ukupnih prihvatljivih troškova (bez općih troškova) kako slijedi:

a) troškovi pripreme dokumentacije prihvatljivi u iznosu do 4 % od ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova), ali ne više od 25.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti

b) troškovi izrade elaborata učinkovitosti mreže šumskih prometnica prihvatljivi u iznosu do 4 % od ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova), ali ne više od 25.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti

c) troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije (glavni projekt šumske prometnice) prihvatljivi u iznosu do 6 % od ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova).

d) ostali troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije (npr. studija utjecaja na okoliš i prirodu, ukoliko je potrebno) prihvatljivi u iznosu koji čini razliku troškova navedenih u točkama a., b. i c. ovoga stavka i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih iznosa ulaganja (bez općih troškova) i

e) troškovi stručnog nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku troškova navedenih u točkama a., b., c., i d. ovoga stavka i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih iznosa ulaganja (bez općih troškova).

 

Prihvatljivi materijalni troškovi

Prihvatljivi materijalni troškovi su:

  1. ulaganja u izgradnju primarne (šumske ceste) i sekundarne (traktorski putovi) šumske prometne infrastrukture (pripremni radovi, radovi na poboljšanju tla, radovi na donjem ustroju, radovi na gornjem ustroju, radovi na površinskim i podzemnim objektima za odvodnju, radovi na izgradnji mostova i drugih objekata šumske prometne infrastrukture, kamenarsko-betonarski radovi, sanacija tla i klizišta, ostali radovi na izgradnji šumske prometne infrastrukture), trošak materijala i rada strojeva, trošak rada, itd.
  2. ulaganja u rekonstrukciju šumske prometne infrastrukture – šumskih cesta, nerazvrstanih cesta i traktorskih putova (rekonstrukcija donjeg ustroja, rekonstrukcija gornjeg ustroja, rekonstrukcija površinskih i podzemnih objekata za odvodnju, rekonstrukcija mostova, rekonstrukcija potpornih i obloženih zidova, itd.), trošak materijala i rada strojeva, trošak rada, itd.
  3. ulaganje u kupnju šumskog i drugog zemljišta za potrebe provedbe projekta u maksimalnom iznosu od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova) uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu.

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

a) porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a

b) drugi porezi, naknade, doprinosi

c) kamate

d) kupovina zemljišta i opreme od člana obitelji

e) ostali troškovi vezani uz najam, kao što je marža najmodavca, troškovi refinanciranja kamata, fiksni troškovi i troškovi osiguranja

f) troškovi održavanja predmeta ulaganja

g) nepredviđeni troškovi

h) plaćanje u gotovini i

i) troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova i troškova kupnje zemljišta, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine.

VISINA I INTENZITET POTPORE

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 37.500.000 HRK.

Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet Pravilnika i ovoga Natječaja.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i Republike  Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela.

Broj projekata odobrenih po korisniku u programskom razdoblju nije ograničen.

Isti korisnik može podnijeti jedan zahtjev za potporu tijekom jednog natječaja.

Visina tražene potpore:

a) najniža vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 1000 EUR u kunskoj protuvrijednosti

b) najviša vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 1000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

Rok za podnošenje zahtjeva počinje teći od 16. kolovoza 2017. i traje do 22. prosinca 2017.