Ključne informacije o Mjeri 6.1.1. iz Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014. – 2020.

897

OSNOVNE INFORMACIJE:

 • IZNOS POTPORE: 50.000 EUR-a po korisniku
 • INTENZITET POTPORE: 100% ukupnih prihvatljivih troškova
 • EKONOMSKA VELIČINA POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA: od 8.000 EUR do 49.999 EUR
 • PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI ZA ULAGANJE:
  • kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja
  • kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL C 202 (2016))
  • kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
  • kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
  • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
  • uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
  • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
  • stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU
  • operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.
 • PRIHVATLJIVI KORISNICI: mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja Zahtjeva za potporu koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine te su po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva, ali ne duže od dvadeset četiri mjeseca prije podnošenja Zahtjeva za potporu.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA:

 • Mladi poljoprivrednik može biti nositelj/odgovorna osoba u: obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu; obrtu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti; trgovačkom društvu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela) isključivo ako je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu i dalje u periodu od najmanje pet godina od konačne isplate potpore.
 • Korisnik mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.
 • Poduzetnik u teškoćama nije prihvatljivi korisnik.
 • Mladi poljoprivrednik mora imati prijavljeno prebivalište na području Republike Hrvatske najkasnije u trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu prve rate i najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore.
 • Mladi poljoprivrednici moraju imati odgovarajuća stručna znanja i vještine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a najkasnije kod podnošenja Zahtjeva za isplatu treće rate, ali ne kasnije od 36 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o financiranju i pod uvjetom da su te potrebe navedene u poslovnom planu i to jedno od navedenih: diplomski ili preddiplomski studij iz agronomskog ili veterinarskog smjera; završenu srednju školu iz područja poljoprivrede ili veterine; radno iskustvo iz poljoprivrede ili veterine u trajanju od najmanje dvije godine i dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju.
 • Ako mladi poljoprivrednik podnosi poslovni plan za trgovačko društvo, mora biti upisan kao odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.
 • Ako mladi poljoprivrednik podnosi poslovni plan za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt, mora biti upisan kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora najkasnije kod podnošenja Zahtjeva za isplatu prve rate potpore i ne kasnije od devet mjeseci nakon sklapanja Ugovora o financiranju.
 • Ako kod podnošenja Zahtjeva za potporu mladi poljoprivrednik nije nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva (OPG-a ili obrta) u Upisniku poljoprivrednika, dužan je prilikom podnošenja Zahtjev za potporu priložiti pisani dokaz u kojem su navedeni način, uvjeti i rok preuzimanja poljoprivrednog gospodarstva između trenutnog nositelja/odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva i mladog poljoprivrednika.
 • U trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu korisnik mora biti u rangu mikro ili malog poduzeća na način i pod uvjetima kako je to propisano Prilogom I Uredbe (EU) br. 702/2014.
 • Poljoprivredno gospodarstvo za koje se traži potpora mora pripadati ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu od 8.000 eura do 49.999 eura.
 • U slučaju da su poslovnim planom predviđene aktivnosti ulaganja u poljoprivredno zemljište i objekte koji nisu u vlasništvu korisnika, korisnik mora najkasnije pri podnošenju Zahtjeva za isplatu prve rate dostaviti Ugovor o najmu/koncesiji /zakupu/služnosti koji mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina, računajući od trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu. Navedeni Ugovor mora biti upisan u zemljišne knjige.
 • Korisnik mora imati uspostavljeno knjigovodstvo/poslovne knjige u skladu s nacionalnim zakonodavstvom najkasnije pri podnošenju Zahtjeva za isplatu treće konačne rate.
 • Korisnik u poslovnom planu mora osigurati da će se uskladiti s definicijom aktivnog poljoprivrednika u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) br. 1307/2013 najkasnije u roku od osamnaest mjeseci od dana preuzimanja poljoprivrednog gospodarstva.
 • Ako korisnik traži potporu 372.000,00 HRK dužan je ostati nositelj poljoprivrednog gospodarstva i biti zaposlen na puno radno vrijeme u gospodarstvu za koje je ostvario potporu.
 • Ako korisnik traži potporu 148.800,00 HRK dužan je ostati nositelj poljoprivrednog gospodarstva najmanje pet godina nakon isplate treće, konačne rate.
 • Ako je mladi poljoprivrednik bio (ili još uvijek jest) nositelj/odgovorna osoba na više poljoprivrednih gospodarstava, Zahtjev za potporu može podnijeti samo za ono gospodarstvo na kojem je prvi put ostvario status nositelja/odgovorne osobe ako ispunjava i sve ostale uvjete Pravilnika i Natječaja.
 • Ako je mladi poljoprivrednik nositelj/odgovorna osoba na poljoprivrednom gospodarstvu za koje podnosi Zahtjev za potporu duže od 24 mjeseci u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu, isti nije prihvatljiv korisnik u tipu operacije 6.1.1.

Korisnik će biti isključen iz sudjelovanja u postupku dodjele, u razdoblju od administrativne kontrole (Zahtjeva za potporu/Zahtjeva za isplatu) pa do isteka pet godina od konačne isplate ako:

a) je dostavio lažne podatke pri dostavi Zahtjeva za potporu i dokumentacije (korisnik se isključuje iz iste mjere ili vrste aktivnosti u kalendarskoj godini utvrđivanja i u sljedećoj kalendarskoj godini),
b) nema podmirene, odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske,
c) je poduzetnik u stečaju ili likvidaciji,
d) se utvrdi umjetno stvaranje uvjeta (sukladno članku 60. Uredbe (EU) br. 1306/2013),
e) nije izvršio zatraženi povrat sredstava ili je u postupku povrata sredstava prethodno dodijeljenih u drugom natječaju iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući iz fondova EU-a), za aktivnosti odnosno troškove koji nisu izvršeni,
f) su iste prihvatljive aktivnosti već sufinancirane sredstvima javne potpore.

Korisnik će biti isključen iz sudjelovanja u postupku dodjele, u razdoblju od administrativne kontrole (Zahtjeva za potporu/Zahtjeva za isplatu) pa do isteka pet godina od konačne isplate ako:

a) je dostavio lažne podatke pri dostavi Zahtjeva za potporu i dokumentacije (korisnik se isključuje iz iste mjere ili vrste aktivnosti u kalendarskoj godini utvrđivanja i u sljedećoj kalendarskoj godini),
b) nema podmirene, odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske,
c) je poduzetnik u stečaju ili likvidaciji,
d) se utvrdi umjetno stvaranje uvjeta (sukladno članku 60. Uredbe (EU) br. 1306/2013),
e) nije izvršio zatraženi povrat sredstava ili je u postupku povrata sredstava prethodno dodijeljenih u drugom natječaju iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući iz fondova EU-a), za aktivnosti odnosno troškove koji nisu izvršeni,
f) su iste prihvatljive aktivnosti već sufinancirane sredstvima javne potpore.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA:

 • Poljoprivredno gospodarstvo za koje korisnik traži potporu u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu pripada ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu od 8.000 eura do 49.999 eura.
 • Sve proizvodne jedinice koje predstavljaju utvrđeni ulazni prag poljoprivrednog gospodarstva iz gore navedenog moraju biti upisane u odgovarajuće registre sukladno propisima.
 • Poljoprivredno zemljište koje je predmet ulaganja prema poslovnom planu mora biti evidentirano u ARKOD sustavu sukladno propisu o evidenciji poljoprivrednog zemljišta najkasnije prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatom treće rate.
 • Životinje na poljoprivrednom gospodarstvu koje su predmet ulaganja prema poslovnom planu moraju biti registrirane u JRDŽ sukladno propisima o označavanju i registraciji domaćih životinja najkasnije prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatom treće rate.

Pravilnik možete pogledati  OVDJE