Ključne informacije o Mjeri 6.4.1. iz Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014. – 2020.

947

RAZVOJ NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA

OSNOVNE INFORMACIJE:

 • IZNOS POTPORE: 500 – 200.000 EUR-a po korisniku
 • INTENZITET POTPORE: 70 % od ukupnih prihvatljivih troškova
 • PRIHVATLJIVI SEKTORI ZA ULAGANJE:
  • prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje, marketing se mora odnositi na predmet prerade;
  • usluge u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati: usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima; usluge u društvenim djelatnostima; intelektualne usluge; tradicijski i umjetnički obrti, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje; turizam u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje.
 • PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:
  • opći troškovi (troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata; troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.
   Opći troškovi prihvatljivi su do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su: troškovi pripreme poslovnog plana u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih iznosa ulaganja (bez općih troškova); troškovi pripreme dokumentacije u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih iznosa ulaganja (bez općih troškova); troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih pod točkom 1 ovoga stavka i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo;
  • nematerijalni troškovi (kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, zaštita autorskih prava, registracija i održavanje žigova i ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem);
  • materijalni troškovi (ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje objekata, kupnja novih gospodarskih vozila, strojeva i opreme te računalna oprema uključujući računalni softver, do tržišne vrijednosti imovine).
 • PRIHVATLJIVI KORISNICI: poljoprivredna gospodarstva

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA

 1. Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
 • biti upisani u Upisnik poljoprivrednika najmanje 12 mjeseci prije podnošenja Zahtjeva za potporu;
 • u sektoru ruralnog turizma, sektoru prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda i sektoru tradicijskih i umjetničkih obrta korisnik mora posjedovati rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt izdan od nadležnog tijela u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za bilo koju djelatnost iz tog sektora, dok korisnik u sektoru usluga mora posjedovati rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt izdan od nadležnog tijela za obavljanje nepoljoprivredne djelatnosti za koju se traži potpora;
 • pripadati ekonomskoj veličini ukupnog standardnog ekonomskog rezultata poljoprivrednog gospodarstva iskazana kao SO od najmanje 2.000 eura;
 • biti u rangu mikro ili malog poduzeća na način i pod uvjetima kako je to propisano Prilogom I Uredbe (EU) br. 702/2014;
 • kod fizičkih osoba nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti najmanje godinu dana;
 • imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske;
 • ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih šest mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON 2/SOL 2 obrasca kod podnošenja Zahtjeva za potporu;
 • ne smije biti poduzetnik u teškoćama;
 • pravne osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje;
 • fizičke osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika na poljoprivrednom gospodarstvu kojem se plaćaju doprinosi za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (ako je organizacijski oblik korisnika obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo socijalni doprinosi (zdravstveno i mirovinsko osiguranje) moraju biti plaćeni po osnovi poljoprivrede ili dopunske djelatnosti u sektoru koji razvija; ako je organizacijski oblik korisnika obrt socijalni doprinosi (zdravstveno i mirovinsko osiguranje) moraju biti plaćeni po osnovi samostalne djelatnosti);
 • imati prebivalište/sjedište u jedinici lokalne samouprave u čijem se naselju provodi ulaganje.
 1. Prilikom podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu te tijekom pet godina nakon datuma konačne isplate korisnici moraju ispunjavati uvjete prihvatljivosti korisnika iz stavka 1. točaka 1), 2), 3), 5), 6), 8), 9), 10) i 11) te dodatno:
 • kod fizičkih osoba nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisana u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti;
 • ako je organizacijski oblik korisnika obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, tada nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva/nositelj nepoljoprivredne djelatnosti mora ostati nositelj ili član poljoprivrednog gospodarstva i baviti se djelatnošću za koju je ostvario potporu;
 • ako je organizacijski oblik korisnika obrt, tada vlasnik/suvlasnik obrta/nositelj nepoljoprivredne djelatnosti mora ostati zaposlenik poljoprivrednog gospodarstva i baviti se djelatnošću za koju je ostvario potporu;
 • ako je organizacijski oblik korisnika pravna osoba, tada odgovorna osoba u toj pravnoj osobi/nositelj nepoljoprivredne djelatnosti mora ostati zaposlenik poljoprivrednog gospodarstva i baviti se djelatnošću za koju je ostvario potporu.

Korisnik će biti isključen iz sudjelovanja u postupku dodjele u razdoblju od administrativne kontrole pa do isteka pet godina od konačne isplate ako:

 1. a) je dostavio lažne podatke pri dostavi Zahtjeva za potporu i dokumentacije (korisnik se isključuje iz iste mjere ili vrste aktivnosti u kalendarskoj godini utvrđivanja i u sljedećoj kalendarskoj godini);
 2. b) nema podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske;
 3. c) je poduzetnik u stečaju ili likvidaciji;
 4. d) mu se utvrdi umjetno stvaranje uvjeta (sukladno članku 60. Uredbe (EU) br. 1306/2013);
 5. e) nije izvršio zatraženi povrat sredstava ili je u postupku povrata sredstava prethodno dodijeljenih u drugom natječaju iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući iz fondova EU-a) za aktivnosti, odnosno troškove koji nisu izvršeni;
 6. f) je u sukobu interesa s dobavljačima u postupku nabave;
 7. g) su isti prihvatljivi troškovi već sufinancirani.

Korisnik će biti isključen iz sudjelovanja u postupku dodjele u razdoblju od administrativne kontrole pa do isteka pet godina od konačne isplate ako:

 1. a) je dostavio lažne podatke pri dostavi Zahtjeva za potporu i dokumentacije (korisnik se isključuje iz iste mjere ili vrste aktivnosti u kalendarskoj godini utvrđivanja i u sljedećoj kalendarskoj godini);
 2. b) nema podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske;
 3. c) je poduzetnik u stečaju ili likvidaciji;
 4. d) mu se utvrdi umjetno stvaranje uvjeta (sukladno članku 60. Uredbe (EU) br. 1306/2013);
 5. e) nije izvršio zatraženi povrat sredstava ili je u postupku povrata sredstava prethodno dodijeljenih u drugom natječaju iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući iz fondova EU-a) za aktivnosti, odnosno troškove koji nisu izvršeni;
 6. f) je u sukobu interesa s dobavljačima u postupku nabave;
 7. g) su isti prihvatljivi troškovi već sufinancirani.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA

 • Kako bi se projekt smatrao prihvatljivim za sufinanciranje mora ispuniti sve opće uvjete prihvatljivosti projekta za koji se traži sufinanciranje:
  • projektom se razvija nepoljoprivredna djelatnost za koju je izdano rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt od nadležnog tijela;
  • korisnik je dužan izraditi poslovni plan u kojem mora dokazati financijsku i ekonomsku održivost projekta u skladu s uvjetima koji će biti propisani natječajem;
  • korisnik obavezno mora definirati način dostizanja jednog od dva cilja (razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih radnih mjesta ili razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz stvaranje novih radnih mjesta);
  • provedba ulaganja i ostvarenje definiranog cilja moraju biti realizirani u razdoblju od najviše tri godine od datuma donošenja Odluke o dodjeli sredstava;
  • provedbu ulaganja korisnik mora započeti u roku od tri mjeseca od datuma Odluke o dodjeli sredstava;
  • projekt se mora provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva;
  • prihvatljivi sektori iz članka 13. Pravilnika moraju biti u skladu sa strateškim razvojnim dokumentima jedinice lokalne samouprave, odnosno lokalnom razvojnom strategijom lokalne akcijske grupe na tom području;
  • djelatnosti u sektoru turizma u ruralnim područjima su prihvatljiva samo u naseljima razvrstanim u razrede »C« i »D« i ostalim nerazvrstanim naseljima u skladu s nadležnim propisima koji uređuju navedene razrede;
  • u sektoru prerade/marketinga i izravne prodaje izlazni proizvod mora biti proizvod koji nije obuhvaćen Prilogom I Ugovora;
  • provođenje ulaganja ne smije započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu;
  • korisnik mora imati izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja, ako je primjenjivo;
  • projekt nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, odnosno ukoliko je to propisano od strane nadležnog tijela poduzete su korektivne mjere.
 • Dokumentacija kojom korisnik dokazuje pojedine uvjete prihvatljivosti projekta u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu ovisno u vrsti ulaganja bit će propisana natječajem.
 • Svi podaci navedeni u Zahtjevu za potporu podložni su provjerama nadležnih institucija i nakon isplate sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u periodu od pet godina nakon konačne isplate potpore.

Pravilnik možete pogledati OVDJE