Natječaj za provedbu Podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

1575

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno Pravilniku o provedbi tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje aktivnosti koja su predmet natječaja.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA

Svaki korisnik mora u zahtjevu za potporu definirati nositelja diversificirane djelatnosti.

Nositelj diversificirane djelatnosti:

 • Ako je organizacijski oblik korisnika OPG – nositelj diversificirane djelatnosti može biti nositelj ili član OPG-a, koji se mora diversificirati sukladno Pravilniku o dopunskim djelatnostima (NN/br.76/14)
 • Ako je organizacijski oblik korisnika OBRT – nositelj diversificirane djelatnosti može biti vlasnik/suvlasnik obrta
 • Ako je organizacijski oblik korisnika PRAVNA OSOBA – nositelj diversificirane djelatnosti je odgovorna osoba zaposlena u toj pravnoj osobi.

Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. Biti upisani u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu
 2. Pripadati ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 eura
 3. Biti u rangu mikro ili malog poduzeća na način i pod uvjetima kako je to propisano Prilogom I Uredbe (EU) br. 702/2014
 4. Imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu
 5. Kod podnošenja zahtjeva za potporu ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON 2/SOL 2 obrasca
 6. Poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik
 7. Pravne osobe moraju imat najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje
 8. Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti
 9. Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose) po bilo kojoj osnovi.

Prilikom podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu te tijekom pet godina nakon datuma konačne isplate korisnici moraju ispunjavati uvijete prihvatljivosti korisnika pod točkama: a), b), e), f), g) i h) te dodatno:

 1. nositelj diversificirane djelatnosti mora imati plaćene doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivredne djelatnosti ili dopunske (diversificirane) djelatnosti koja je predmet projekta
 2. korisnik/nositelj diversificirane djelatnosti mora imati prebivalište/sjedište u jedinici lokalne samouprave u čijem se naselju provodi ulaganje
 3. ostati član/zaposlenik poljoprivrednog gospodarstva ili diversificirane djelatnosti i baviti se djelatnošću za koju je ostvario potporu.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA

Projektom se uspostavlja nova nepoljoprivredna djelatnost za koju do podnošenja Zahtjeva za potporu nije izdano i nije u postupku donošenja rješenje/odobrenje za obavljanje djelatnosti od nadležnog tijela.

Projekti se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva.

Korisnik mora izraditi i provesti poslovni plan za pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu.

Prihvatljivi sektori moraju biti u skladu sa strateškim razvojnim dokumentima jedinice lokalne samouprave odnosno LAG-ova.

Aktivnosti u sektoru turizma u ruralnim područjima su prihvatljiva samo u naseljima razvrstanim u razrede „C“ i „D“ i ostalim nerazvrstanim naseljima u skladu s nadležnim propisima koji uređuju navedene razrede.

U sektoru prerade/marketinga, izlazni proizvod prerade/predmet marketinga mora biti proizvod koji nije obuhvaćen Prilogom I Ugovora, marketing se mora odnositi na predmet prerade.

Provođenje aktivnosti iz poslovnog plana ne smije započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu osim aktivnosti pripreme dokumentacije te troškova kupnje zemljišta/objekata, koje nisu nastale prije 1. siječnja 2014. godine.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI AKTIVNOSTI

 • nabava roba, radova i usluga potrebnih za uspostavu djelatnosti kao što su građenje, rekonstrukcija i/ili opremanje objekata, troškovi kupnje zemljišta/objekata,
 • nabava strojeva, opreme, vozila ili plovila,
 • nabava kratkotrajne imovine, licenci ili patenata i slično
 • aktivnosti vezane uz edukacije
 • sudjelovanje na sajmovima
 • promotivne aktivnosti vezane uz projekt
 • aktivnosti pripreme projektne dokumentacije

Aktivnosti vezane uz gradnju, opremanje i rekonstrukciju, nabavu strojeva, opreme i vozila i plovila, isključujući troškove pripreme projektne dokumentacije, moraju činiti najmanje 70% ukupne vrijednosti iznosa potpore od čega troškovi kupnje zemljišta/objekata mogu iznositi najviše do 10% prihvatljivog iznosa potpore

 • kupnja gospodarskih vozila, iznosa do 150.000,00 kn za potrebe diversificirane djelatnosti
 • kod provedbe aktivnosti iz sektora turizma/sektora pružanja usluga u ruralnom području prihvatljiva je kupnja plovila, s najvišim iznosom prihvatljivog troška do 150.000,00 kn
 • prihvatljiva je kupnja plovila i vozila najmanje EURO 5 norme
 • kod aktivnosti izgradnje/rekonstrukcije i opremanja stambenih i ugostiteljskih građevina najviši prihvatljivi iznosi troškova u svrhu pravdanja potpore nalaze se u Prilogu 6 ovog Natječaja

Aktivnosti pripreme projektne dokumentacije su:

 • izrada projektno – tehničke dokumentacije , geodetskih podloga, elaborata, certifikata
 • usluge stručnjaka za izradu poslovnog plana
 • usluge stručnjaka za podnošenje Zahtjeva za potporu

Navedene aktivnosti pripreme projektne dokumentacije mogu iznositi najviše 10% ukupne vrijednosti potpore.

Neprihvatljive aktivnosti su aktivnosti vezane uz hotele, planinarske domove, lovačke domove, učeničke domove, studentske domove, barove i objekte jednostavnih usluga.

 

PRIHVATLJIVI SEKTORI

 • sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje
 • sektor pružanja usluga u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati:
  • usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima
  • usluge u društvenim djelatnostima
  • intelektualne usluge
 • sektor turizma u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje
 • sektor tradicijskih i umjetničkih obrta, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje

Dokumentacija kojom se dokazuju uvjeti prihvatljivosti korisnika, projekta i aktivnosti navedena je u Prilogu 1 ovog natječaja

 

BROJ PROJEKATA PO KORISNIKU

Isti (jedan) korisnik i njegova povezana i/ili partnerska poduzeća mogu podnijeti jedan Zahtjev za potporu tijekom jednog natječaja.

Ako je korisnik istodobno nositelj/član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i/ili vlasnik obrta te odgovorna osoba u pravnoj osobi, Zahtjev za potporu može podnijeti samo jedan od navedenih.

U slučaju partnerskih poduzeća i povezanih poduzeća, a sukladno članku 3. stavcima 2. i 3. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014, na jednom natječaju za isti tip operacije samo jedno poduzeće može podnijeti jedan Zahtjev za potporu.

Ako korisnik i/ili njegova povezana i/ili partnerska poduzeća podnesu više Zahtjeva za potporu unutar tipa operacije 6.2.1. tijekom jednog natječaja, u obzir će se uzeti najranije podnesen Zahtjev za potporu, dok će se za ostale Zahtjeve za potporu izdati Odluka o odbijanju Zahtjeva za potporu.

Potpora za tip operacije 6.2.1. može se dodijeliti istom korisniku/nositelju aktivnosti diversifikacije odnosno istom poljoprivrednom gospodarstvu samo jednom u cijelom programskom razdoblju 2014. – 2020.

Korisnici/nositelji aktivnosti diversifikacije u tipu operacije 6.2.1. mogu podnijeti Zahtjev za potporu za tip operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ nakon izvršene konačne isplate potpore za projekt iz tipa operacije 6.2.1.

Jedan korisnik može podnijeti jednu prijavu za jedan dozvoljeni sektor.

VISINA POTPORE

Visina potpore po korisniku iznosi 375.575,00 HRK

 

ISKLJUČENJE KORISNIKA

Korisnik će biti isključen iz sudjelovanja u postupku dodjele u razdoblju od administrativne kontrole pa do isteka pet godina od konačne isplate ako:

 • je dostavio lažne podatke pri dostavi Zahtjeva za potporu i dokumentacije (korisnik se isključuje iz iste mjere ili vrste aktivnosti u kalendarskoj godini utvrđivanja i u sljedećoj kalendarskoj godini)
 • nema podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske
 • je poduzetnik u stečaju ili likvidaciji
 • mu se utvrdi umjetno stvaranje uvjeta (sukladno članku 60. Uredbe (EU) br. 1306/2013)
 • nije izvršio zatraženi povrat sredstava ili je u postupku povrata sredstava prethodno dodijeljenih u drugom natječaju iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući iz fondova EU-a), za aktivnosti odnosno troškove koji nisu izvršeni
 • su iste prihvatljive aktivnosti već sufinancirane sredstvima javne potpore.

 

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 12. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 23. travnja 2018. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu počinje teći od 12. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 23. travnja 2018. godine do 12:00 sati.

Natjecaj 6_ 2_1 PRILOG 1 PRILOG 2 PRILOG 3. Ugovor opci uvjeti PRILOG 3. Ugovor posebni uvjeti PRILOG 4 PRILOG 5 PRILOG 6