Natječaj za provedbu Podmjere 3.1. „Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“ – provedba tipa operacije 3.1.1. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete“

793

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 20. srpnja 2018. godine je objavila Natječaj za provedbu tipa operacije 3.1.1. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Predmet natječaja je dodjela sredstava u skladu s člankom 4. Pravilnika o provedbi Mjere 3 »Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode«, Podmjere 3.1. »Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete«.

Svrha natječaja je dodjela potpore za pokriće troškova u prvim godinama sudjelovanja poljoprivrednika u sustavima kvalitete.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 35.000.000,00 kn.

Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova zahtjeva za potporu koji su predmet natječaja.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika:

Prihvatljivi korisnici su aktivni poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, koji po prvi put ulaze ili najdulje 5 godina sudjeluju u:

  • sustavu kvalitete za zaštićene oznake izvornosti i zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla, sustavu za zajamčeno tradicionalne specijalitete te sustavu neobveznih izraza kvalitete u skladu s EU i nacionalnom zakonodavstvu ili nacionalnom sustavu kvalitete ili
  • sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje uz ispunjavanje uvjeta da nisu korisnici Mjere 11 – Ekološki uzgoj iz Programa, osim kategorije ekoloških prerađivača i pčelara koji mogu biti korisnici Mjere 11 – Ekološki uzgoj iz Programa.

Prihvatljivi korisnici su iz kategorije mikro, malih i srednjih poduzeća.

Korisnik mora imati dokument kojim dokazuje ulazak i/ili svoje sudjelovanje u sustavu kvalitete.

Korisniku koji sudjeluje u sustavima kvalitete prije podnošenja zahtjeva za potporu, maksimalno trajanje od pet godina smanjuje se za broj godina koje su protekle od početnog sudjelovanja u sustavu kvalitete do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.

Korisniku koji sudjeluje u sustavima kvalitete prije podnošenja zahtjeva za potporu iznos potpore se određuje u skladu s odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. kojom se definiraju potpore male vrijednosti (de minimis potpore). De-minimis potpora određena je gornjom granicom od 200.000 eura koja se jednom poduzetniku može dodijeliti tijekom tri fiskalne godine.

Prihvatljivi troškovi su :

  1. troškovi sudjelovanja u sustavu kvalitete;
  2. troškovi stručne kontrole i certifikacije ovlaštenog kontrolnog tijela.

Opći uvjeti prihvatljivosti troškova:

  1. povezanost s aktivnostima i nastanak u okviru aktivnosti koje se odnose na sudjelovanje u sustavu kvalitete;
  2. stvarnost nastanka kod korisnika;
  3. dokazivost putem računa ili dokumenata jednake dokazne vrijednosti;
  4. izvršenje plaćanja korisnika prema ovlaštenom kontrolnom tijelu
  5. usklađenost s odredbama članka 65. stavka 11. Uredbe (EU) br. 1303/2013 koje se odnose na zabranu dvostrukog financiranja iz drugog financijskog instrumenta Europske unije i
  6. provedba na području Republike Hrvatske.

Visina i intenzitet potpore

Potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 15.000 eura, odnosno maksimalno do 3.000 eura godišnje u protuvrijednosti u kunama.

Preračun eura u kune obavljat će se prema zadnjem tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj je donesena Odluka o dodjeli sredstava.

Iznos godišnje potpore se određuje u skladu s iznosom prihvatljivih troškova iz Zahtjeva za isplatu, a intenzitet javne potpore iznosi 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

Broj projekata po korisniku:

Potpora se može dodijeliti istom korisniku samo jednom u cijelom programskom razdoblju 2014. – 2020. godina.

Rokovi za podnošenje zahtjeva za potporu:

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 20. kolovoza 2018. godine od 12:00 sati do 30. rujna 2020. godine do 12:00 sati ili do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Tekst natječaja i natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na sljedećem linku: https://www.apprrr.hr/podmjera-3-1-potpore-za-novo-sudjelovanje-u-sustavima-kvalitete/