Natječaj za provedbu podmjere 3.2. „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu“ – provedba tipa operacije 3.2.1 „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja“

657

PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je dodjela sredstava u skladu Pravilnikom o provedbi mjere 3 „Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode“, podmjere 3.2. „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. za provedbu tipa operacije 3.2.1 „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja“.

Svrha natječaja je sufinanciranje troškova za provođenje aktivnosti predviđenih Planom informiranja i promoviranja, a u cilju poboljšanja svijesti potrošača o postojanju i specifikaciji proizvoda proizvedenih u okviru sustava zaštićenih oznaka izvornosti (ZOI) i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (ZOZP) te sustava zajamčeno tradicionalnog specijaliteta (ZTS), kao i u sustavu ekološke proizvodnje.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 10.700.000,00 kuna.

PRIHVATLJIVI KORISNICI su:

  • skupine proizvođača, bez obzira na pravni oblik, sastavljene uglavnom od proizvođača ili prerađivača istog proizvoda, a koji sudjeluju u sustavima kvalitete (ZOI – Zaštićena oznaka izvornosti, ZOZP – Zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla, ZTS – Zajamčeno tradicionalni specijalitet) (u daljnjem tekstu: sustavi kvalitete);
  • udruge ekoloških poljoprivrednih proizvođača čiji su članovi proizvođači uključeni u ekološku proizvodnju u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Kod podnošenja zahtjeva za potporu korisnici moraju dokazati da više od 50 % članova skupine/udruge sudjeluje u sustavima kvalitete/ekološkoj proizvodnji.

Korisnik ispunjava uvjete prihvatljivosti na ovom Natječaju ako najmanje jedan član skupine proizvođača/udruge ima Odluku o dodjeli sredstava ili je podnio zahtjev za potporu na natječaj za tip operacije 3.1.1. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete“.

S korisnikom čiji član je podnio zahtjev za potporu na natječaju za tip operacije 3.1.1, a nije dobio Odluku o dodjeli sredstava, Agencija za plaćanja neće sklopiti Ugovor o financiranju u skladu s ovim Natječajem sve dok član ne dobije Odluku o dodjeli sredstava s natječaja za tip operacije 3.1.1.

Član proizvođač ne može biti prijavljen kao član dviju ili više skupina ili udruga za isti proizvod.

PRIHVATLJIVOST AKTIVNOSTI TROŠKOVA

Sve aktivnosti i s njima povezani troškovi moraju se odnositi na mjere informiranja i promoviranja o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima koji su u sustavu kvalitete ili su ekološki proizvodi.

Svi računi izdani od dobavljača/izvođača/pružatelja usluga moraju biti u skladu s troškovima predviđenim u Planu informiranja i promoviranja.

Aktivnosti informiranja i promoviranja ne smiju biti usmjerene na promociju pojedinačnih poduzetnika ili trgovačkih robnih marki.

Nije dozvoljena provedba aktivnosti informiranja i promoviranja na način da se potiče kupovina prehrambenog proizvoda na osnovu njihova podrijetla.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI:

  • organizacija sajmova, izložbi, manifestacija i drugih namjenskih promotivnih događanja gdje će se promovirati proizvodi iz sustava kvalitete i ekološki poljoprivredni proizvodi;
  • sudjelovanja korisnika na sajmovima, izložbama, manifestacijama i drugim namjenskim promotivnim događanjima gdje će se promovirati proizvodi iz sustava kvalitete i ekološki poljoprivredni proizvodi;
  • organizacija radionica, seminara i konferencija;
  • sudjelovanja korisnika na radionicama, seminarima i konferencijama;
  • izrada promotivnih materijala;
  • izrada, razvoj i održavanje interaktivne mrežne stranice skupine/udruge namijenjene promoviranju proizvoda iz sustava kvalitete i ekoloških proizvoda;
  • zakup oglasnog prostora;
  • informativne i promotivne aktivnosti putem različitih kanala komunikacije, aktivnosti na prodajnim mjestima od nacionalnog ili EU značaja ili kroz HoReCa kanale.

Troškovi organizacije sajmova, izložbi, manifestacija i drugih namjenskih promotivnih događanja te radionica, seminara i konferencija prihvatljivi su do 5 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.

PLAN INFORMIRANJA I PROMOVIRANJA

Korisnik Plan informiranja i promoviranja izrađuje u skladu s Prilogom 5 te ga dostavlja uz zahtjev za potporu.

Ako korisnik ne provede aktivnosti za koje je ostvario bodove prilikom ocjenjivanja, u obvezi je vratiti dobivena sredstva.

Ako korisnik neke od aktivnosti iz Plana informiranja i promoviranja ne provede, a za njih nije ostvario bodove prilikom ocjenjivanja, dužan je dostaviti pisano obrazloženje o razlozima neprovedbe aktivnosti.

VISINA I INTENZITET POTPORE

Potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 100.000 eura, odnosno maksimalno do 30.000 eura godišnje u protuvrijednosti u kunama.

Intenzitet javne potpore iznosi do 70 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

Korisnik je u obvezi iz vlastitih i/ili drugih izvora (koji nisu javni) osigurati sredstva za financiranje razlike iznosa dodijeljene potpore i ukupnih troškova potpore.

BROJ PROJEKATA PO KORISNIKU

Korisnik može podnijeti samo jedan zahtjev za potporu tijekom natječaja.

ROKOVI ZA PODNOŠENJE PRVOG I DRUGOG DIJELA ZAHTJEVA ZA POTORU

Prvi dio Zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 05. prosinca 2018. godine od 12:00 sati do 31. siječnja 2019. godine do 12:00 sati.

Drugi dio Zahtjeva za potporu podnosi se nakon provedenog postupka nabave svake naredne godine (tijekom najviše 5 godina u skladu s odobrenim aktivnostima iz Plana informiranja i promoviranja te provedenim postupcima nabave) najkasnije do 31. kolovoza predmetne godine.

Tekst natječaja i natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na sljedećem linku: https://www.apprrr.hr/podmjera-3-2-potpora-za-aktivnosti-informiranja-i-promicanja-koje-provode-skupine-proizvodaca-na-unutarnjem-trzistu/