Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.2. „Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“.

865

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno Pravilniku o provedbi Mjere 4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Svrha Natječaja je smanjenje štetnog utjecaja na okoliš te povećanje plodnosti tla.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore (u daljnjem tekstu: potpora) na ovom Natječaju iznosi 100.000.000,00 HRK.

Prihvatljivi korisnici su:

 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika;
 • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija.

Fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

Mladi poljoprivrednici mogu biti upisani u Upisnik poljoprivrednika i manje od godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

Mladi poljoprivrednici koji su podnijeli zahtjev za upis u Upisnik poljoprivrednika nakon objave ovog Natječaja nisu prihvatljivi korisnici na ovom Natječaju.

Mladi poljoprivrednik može podnijeti zahtjev za potporu kao nositelj/odgovorna osoba samo jednog poljoprivrednog gospodarstva.

Proizvođačke organizacije ne moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i mladih poljoprivrednika koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu. Najmanje jedna zaposlena osoba prema satima rada na godišnjoj razini uvjet je koji korisnik mora ispunjavati do isteka pet godina od datuma konačne isplate potpore.

Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće) te mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose). Doprinosi za zdravstveno i mirovinsko osiguranje mogu biti plaćeni po bilo kojoj osnovi. Korisnik mora ostati upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede te plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje i pet godina nakon konačne isplate potpore.

Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

Poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik u okviru ovog Natječaja.

Sve gore navedene uvjete prihvatljivosti korisnika, korisnik mora zadržati pet godina nakon datuma konačne isplate potpore te se isti mogu ponovno provjeriti u navedenom razdoblju, ako Agencija za plaćanja procijeni da je to potrebno. Ako Agencija za plaćanja tijekom takve provjere utvrdi da korisnik ne ispunjava navedene uvjete prihvatljivosti, može tražiti od korisnika dodatna pojašnjenja i ostaviti mu primjeren rok za rješavanje nastale situacije.

Korisnik ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON2/SOL2 obrasca.

Korisnici koji su obveznici poreza na dobit u prethodnom razdoblju (izuzev mladih poljoprivrednika i proizvođačkih organizacija priznatih u 2017. ili 2018. godini te korisnika početnika koji u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu ne posjeduju financijske izvještaje), moraju u skladu s kriterijima i financijskim pokazateljima iz Priloga 14 ovoga Natječaja ostvariti najmanje 6 bodova. Zahtjev za potporu koji sukladno Prilogu 14 bude ocijenjen nezadovoljavajućom ocjenom, odbija se.

Svaki korisnik mora zadovoljiti uvjete prihvatljivosti korisnika propisane Pravilnikom i ovim Natječajem.

Opći uvjeti prihvatljivosti projekta

Kako bi se projekt smatrao prihvatljivim za sufinanciranje mora ispuniti sve opće uvjete prihvatljivosti projekta za koji se traži sufinanciranje:

 1. provodi se na području Republike Hrvatske;
 2. odnosi se na proizvodnju proizvoda primarne poljoprivredne proizvodnje, a koji su navedeni u Prilogu I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;
 3. nije u sektoru pčelarstva;
 4. nije namijenjen usklađivanju sa standardima Europske unije;
 5. ako vrijednost ukupno prihvatljivih troškova projekta iznosi više od 200.000,00 kuna korisnik je dužan izraditi poslovni plan u kojem mora dokazati ekonomsku održivost projekta u skladu s točkom 13.4 ovog Natječaja;
 6. ima izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja, ako je primjenjivo i
 7. nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, odnosno ako je to propisano od strane nadležnog tijela poduzete su korektivne mjere.

Opći uvjeti prihvatljivosti troškova su:

 1. troškovi su prihvatljivi sukladno Listi prihvatljivih troškova iz Priloga 9 ovog Natječaja;
 2. povezanost s projektom i nastanak u okviru projekta;
 3. stvarnost nastanka kod korisnika;
 4. izvršenje plaćanja korisnika dobavljačima roba, izvođačima radova te pružateljima usluga;
 5. dokazivost putem računa ili dokumenata jednake dokazne vrijednosti;
 6. usklađenost s pravilima javne nabave, ako je primjenjivo;
 7. usklađenost s primjenjivim poreznim i socijalnim zakonodavstvom, ako je primjenjivo;
 8. usklađenost s odredbama članka 65. stavka 11. Uredbe (EU) br. 1303/2013 koje se odnose na zabranu dvostrukog financiranja iz drugog financijskog instrumenta Europske unije;
 9. provedba na području Republike Hrvatske i
 10. usklađenost s pravilima o trajnosti operacija iz članka 71. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

 

Prihvatljivi troškovi su:

 1. prihvatljivi opći troškovi;
 2. prihvatljivi nematerijalni troškovi i
 3. prihvatljivi materijalni troškovi.

Prihvatljivi opći troškovi su:

 1. troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i
 2. troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.

Opći troškovi prihvatljivi su do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su:

a) troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 37.500,00 kuna

b) troškovi pripreme dokumentacije prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 75.000,00 kuna i

c) troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u točkama a) i b) i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

Neprihvatljivi troškovi su:

 1. porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak pretporeza
 2. drugi porezi te propisane naknade i doprinosi
 3. kamate
 4. rabljena poljoprivredna mehanizacija, oprema i gospodarska vozila
 5. svi troškovi održavanja/zamjene i amortizacije
 6. troškovi vezani uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga, troškovi kredita i refinanciranja kamata, režijski troškovi i troškovi osiguranja
 7. troškovi vlastitog rada
 8. operativni troškovi
 9. kupnja prava na poljoprivrednu proizvodnju, prava na plaćanje, kupnja životinja, kupnja i sadnja jednogodišnjeg bilja
 10. troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova i troškova kupnje zemljišta/objekata, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine
 11. nepredviđeni radovi u gradnji i ostali nepredviđeni troškovi
 12. plaće i druge naknade stalno zaposlenih djelatnika korisnika
 13. novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka i
 14. plaćanje u gotovini.

Visina i intenzitet potpore

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR, a najviša 1.000.000 EUR.

Najviša vrijednost potpore po projektu za korisnike početnike iznosi 100.000 EUR.

Rokovi za podnošenje zahtjeva za potporu

Rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu:

Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 31. kolovoza 2018. godine od 12:00 sati do 17. listopada 2018. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu počinje teći od 31. kolovoza 2018. godine od 12:00 sati do 17. listopada 2018. godine do 12:00 sati.

Rok za podnošenje drugog dijela zahtjeva za potporu:

Drugi dio zahtjeva za potporu podnosi se na način opisan u točki 8.2 ovog Natječaja, najkasnije u roku od 8 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju i nakon provedenog postupka nabave.

Administrativna kontrola drugog dijela zahtjeva za potporu počinje tek nakon što korisnik dostavi drugi dio zahtjeva za potporu.

Tekst natječaja i natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na sljedećem linku: https://www.apprrr.hr/podmjera-4-1-potpora-za-ulaganja-u-poljoprivredna-gospodarstva/