Natječaj za provedbu podmjere 4.4. „Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena“ – provedba tipa operacije 4.4.1. „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“

954

Predmet Natječaja je dodjela sredstava sukladno Pravilniku o provedbi podmjere 4.4. „Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. za provedbu tipa operacije 4.4.1. “Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša”.

Svrha Natječaja je dodjela sredstava za kupnju električnog pastira s pripadajućom opremom i/ili autohtonog pastirskog psa (tornjaka) i/ili izgradnju novih i/ili obnovu postojećih nastambi za stoku u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore (u daljnjem tekstu: potpora) na ovom Natječaju iznosi 70.000.000,00 HRK.

Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet Natječaja.

Prihvatljivi korisnici su:

 • poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika;
 • javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode i
 • udruge koje se bave zaštitom i promicanjem kulturnih vrijednosti, zaštite okoliša i prirode.

Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske. 

Poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik u okviru ovog Natječaja.

Korisnici se moraju baviti stočarskom/peradarskom proizvodnjom u trenutku objave ovog Natječaja što dokazuju upisom u Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ).

Sve gore navedene uvjete prihvatljivosti korisnika, korisnik mora zadržati pet godina nakon datuma konačne isplate potpore te se isti mogu ponovno provjeriti u navedenom razdoblju, ako Agencija za plaćanja procijeni da je to potrebno. Ako Agencija za plaćanja tijekom takve provjere utvrdi da korisnik ne ispunjava navedene uvjete prihvatljivosti, može tražiti od korisnika dodatna pojašnjenja i ostaviti mu primjeren rok za rješavanje nastale situacije.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA

Lokacija ulaganja mora biti na zemljištu koje se koristi ili se koristilo u poljoprivredne svrhe. Zemljište mora biti evidentirano u evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta u Republici Hrvatskoj (ARKOD) ili u zemljišnim knjigama označeno kao poljoprivredno zemljište.

Ulaganje u kupnju električnog pastira, autohtonog pastirskog psa, izgradnju novih i/ili obnovu postojećih nastambi za stoku se provodi na području rasprostranjenosti velikih zvijeri.

Ako zemljište, na kojem se provodi ulaganje, u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu nije evidentirano u ARKOD sustavu, korisnik ima obvezu evidentiranja zemljišta u ARKOD sustav najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

Ulaganje je moguće na zemljištu u zakupu ako postoji valjani ugovor o zakupu na najmanje 10 godina računajući od dana podnošenja zahtjeva za potporu.

Ulaganje ne smije imati značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, odnosno ukoliko je to propisano od strane nadležnog tijela, poduzete su korektivne mjere.

Za ulaganja u gradnju novih i/ili obnovu postojećih nastambi za stoku potrebno je ishoditi akt nadležnog tijela o prihvatljivosti ulaganja za ekološku mrežu.

Korisnik je u obvezi prilikom podnošenja zahtjeva za potporu priložiti kratak opis projekta koji treba zadovoljiti specifikacije prihvatljivih troškova.

OPĆI UVJETI PRIHVATLJIVOSTI TROŠKOVA SU:

 • troškovi su prihvatljivi sukladno listi prihvatljivih troškova;
 • povezanost s projektom i nastanak u okviru projekta;
 • stvarnost nastanka kod korisnika;
 • izvršenje plaćanja korisnika dobavljačima roba, izvođačima radova te pružateljima usluga;
 • dokazivost putem računa ili dokumenata jednake dokazne vrijednosti;
 • usklađenost s pravilima javne nabave, ako je primjenjivo;
 • usklađenost s primjenjivim poreznim i socijalnim zakonodavstvom, ako je primjenjivo;
 • usklađenost s odredbama članka 65. stavka 11. Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 320 – 469, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1303/2013) koje se odnose na zabranu dvostrukog financiranja iz drugog financijskog instrumenta Europske unije;
 • provedba na području Republike Hrvatske i
 • usklađenost s pravilima o trajnosti operacija iz članka 71. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI SU:

 • prihvatljivi opći troškovi;
 • prihvatljivi nematerijalni troškovi i
 • prihvatljivi materijalni troškovi.

PRIHVATLJIVI OPĆI TROŠKOVI SU:

 • troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i
 • troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.

Opći troškovi prihvatljivi su do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova).

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI SU:

 • porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak pretporeza;
 • drugi porezi te propisane naknade i doprinosi;
 • kamate;
 • svi troškovi održavanja/zamjene i amortizacije;
 • troškovi vezani uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga, troškovi kredita i refinanciranja kamata, režijski troškovi i troškovi osiguranja;
 • troškovi vlastitog rada;
 • operativni troškovi;
 • troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova i troškova kupnje zemljišta, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine;
 • nepredviđeni radovi u gradnji i ostali nepredviđeni troškovi;
 • plaće i druge naknade stalno zaposlenih djelatnika korisnika;
 • novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka i
 • plaćanje u gotovini.

VISINA I INTENZITET POTPORE

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 400 EUR, a najviša 150.000 EUR.

Intenzitet potpore po projektu iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 11. veljače 2019. godine od

12:00 sati do 10. svibnja 2019. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu počinje teći od 11. veljače 2019. godine od 12:00 sati do 10. svibnja 2019. godine do 12:00 sati.

Tekst natječaja i natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na sljedećem linku: https://www.apprrr.hr/objavljen-natjecaj-za-provedbu-tipa-operacije-4-4-1-neproduktivna-ulaganja-povezana-s-ocuvanjem-okolisa/