Natječaj za provedbu Podmjere 9.1 „Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru“ – provedba tipa operacije 9.1.1 „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“

745

PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je dodjela sredstava u skladu s člankom 4. Pravilnika o provedbi mjere 9 »Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.  za provedbu tipa operacije 9.1.1 „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“.

Svrha natječaja je dodjela potpore za provođenje aktivnosti predviđenih poslovnim planovima priznatih proizvođačkih organizacija najduže za prvih pet godina od priznavanja, u cilju olakšanja izlaska na tržište, a time i povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 26.250.000,00 kuna.

Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova zahtjeva za potporu koji su predmet natječaja.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI

Za potporu u okviru tipa operacije 9.1.1 prihvatljive su proizvođačke organizacije koje su priznate od 01. siječnja 2014. godine i kojima je odobren poslovni plan od strane Ministarstva poljoprivrede, Povjerenstva za odobravanje poslovnih planova proizvođačkih organizacija unutar mjere 9 „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.

Proizvođačka organizacija kojoj je dodijeljena potpora iz državnog proračuna ne može koristiti potporu na temelju ovoga Natječaja.

Prihvatljive su proizvođačke organizacije koje po svojim uvjetima pripadaju kategoriji mikro, malih i srednjih poduzeća.

Potpora za provedbu tipa operacije 9.1.1 u vidu bespovratnih financijskih sredstava dodijelit će se za provođenje prihvatljivih aktivnosti iz odobrenog poslovnog plana koji mora sadržavati najmanje jedan od sljedećih ciljeva:

 • način prilagodbe proizvodnje i proizvoda zahtjevima tržišta;
 • način zajedničkog plasiranja proizvoda na tržište uključujući pripremu za prodaju, centralizaciju prodaje i ponude kupcima na veliko;
 • određivanje zajedničkih pravila o proizvodnji, posebno u pogledu ubiranja plodova i dostupnosti;
 • razvoj poslovnih i marketinških vještina te olakšavanje inovativnih procesa.

Javna potpora za provedbu mjere 9 može se dodijeliti istom korisniku samo jednom u cijelom programskom razdoblju 2014. – 2020.

Vrijednost utržene proizvodnje proizvođačke organizacije izračunava se na temelju vrijednosti proizvodnje koju su proizvođači koji su članovi proizvođačke organizacije minimalno 12 mjeseci utržili preko proizvođačke organizacije, uz poštivanje pravila za članove proizvođačke organizacije u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda.

Članovi proizvođačke organizacije međusobno mogu trgovati/tržiti, ali to ne ulazi u izračun vrijednost utržene proizvodnje proizvođačke organizacije, niti u izračun vrijednost utržene proizvodnje članova proizvođačke organizacije u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda.

Članovi proizvođačke organizacije mogu biti članovi samo jedne proizvođačke organizacije za pojedini proizvod na gospodarstvu osim kada članovi imaju dvije različite proizvodne jedinice smještene na različitim zemljopisnim područjima.

Proizvođačke organizacije mogu tržiti proizvodima za koje nisu priznati, ali im to ne ulazi u izračun vrijednost utržene proizvodnje. Prilikom izračunavanja vrijednosti utržene proizvodnje uzimaju se u obzir dokumenti iz kojih je razvidna vrijednost proizvoda bez poreza na dodanu vrijednost.

U slučaju proglašenja elementarne nepogode i šteta većih od 30 % koje se odnose na cjelokupnu proizvodnju priznatih proizvoda članova proizvođača proizvođačke organizacije u nekoj/im od godina koje ulaze u izračun, u obzir se umjesto vrijednosti za godinu/e u kojoj/ima je nastupila elementarna nepogoda i šteta veća od 30 % uzima godišnja utržena proizvodnja/obujam proizvodnje u godini/nama koja/e prethodi godini/nama u kojoj/ima je nastupila elementarna nepogoda.

Podaci o šteti svakog člana proizvođača moraju biti dostavljeni od općine/grada prema županiji, odnosno županije prema Državnom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda (Ministarstvo financija) i Ministarstvu poljoprivrede te su uneseni u Registar šteta od elementarnih nepogoda.

ODOBRENJE I IZMJENE POSLOVNOG PLANA

Poslovni plan proizvođačke organizacije te moguće izmjene i dopune poslovnog plana odobrava Povjerenstvo za odobravanje poslovnih planova.

Poslovni plan izrađuje se u skladu s predloškom sadržaja poslovnog plana koji je objavljen na mrežnim stranicama Programa ruralnog razvoja (www.ruralnirazvoj.hr/) i Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • poznavanje i prikupljanje podataka o proizvodnji članova proizvođačke organizacije;
 • sakupljanje, sortiranje, skladištenje i pakiranje proizvoda članova proizvođačke organizacije;
 • komercijalno i računovodstveno upravljanje;
 • centralizirano knjigovodstvo i sustav fakturiranja i/ili
 • druge aktivnosti kao što su razvoj poslovnih i marketinških vještina te organiziranje i olakšavanje inovativnih procesa.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Za provedbu prihvatljivih aktivnosti predviđenih odobrenim poslovnim planom proizvođačke organizacije prihvatljivi su:

 • administrativni troškovi;
 • troškovi najma, režija i uređenja uredskog prostora;
 • troškovi (koncentriranja proizvoda) zajedničkog plasiranja proizvoda na tržište;
 • troškovi pripreme proizvoda za prodaju, objedinjavanje ponude, prodaje i opskrbu kupaca na veliko;
 • kupnja informatičke opreme i tehnologije;
 • trošak bruto plaća zaposlenih djelatnika i/ili
 • troškovi zajedničkog nastupa na tržištu proizvođačke organizacije.

VISINA I INTENZITET POTPORE

Potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 500.000 eura, odnosno maksimalno do 100.000 eura godišnje u protuvrijednosti u kunama.

Javna potpora isplaćuje se na temelju odobrenog poslovnog plana u obliku paušalnog iznosa u godišnjim ratama s tim da se iznos postotka javne potpore postupno smanjuje za svaku sljedeću poslovnu godinu. Isplata se vrši u najviše pet rata za razdoblje od najviše pet poslovnih godina.

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90 % udjela, a Republika Hrvatska s 10 % udjela.

BROJ PROJEKATA PO KORISNIKU

Korisnik može podnijeti jedan zahtjev za potporu unutar ovog Natječaja.

Potpora se može dodijeliti istom korisniku samo jednom u cijelom programskom razdoblju 2014. – 2020. godina.

ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 18. listopada 2018. godine od 12:00 sati do 19. studenog 2018. godine do 12:00 sati.

Više informacija možete preuzeti na sljedećem linku: https://www.apprrr.hr/mjera-9-uspostava-proizvodackih-grupa-i-organizacija/