Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“

976

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je drugi Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ iz podmjere 8.5 „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“.

Svrha natječaja je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti dostupnost rekreacijske, turističke i zdravstvene funkcije šuma (npr. izgradnja poučnih staza, malih rekreacijskih objekata, postavljanje signalizacije, informativnih ploča, skloništa, vidikovaca itd.) u javne svrhe.

PRIHVATLJIVI KORISNICI

  1. šumoposjednici
  2. udruge šumoposjednika
  3. trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i koje na temelju Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14) gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske
  4. udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode i
  5. druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA

Prilikom podnošenja zahtjeva za potporu korisnik je obvezan priložiti idejni plan ulaganja izrađen od strane ovlaštene osobe odgovarajuće struke ovisno o predmetu ulaganja.

Kad se ulaganje dijelom provodi izvan šume i šumskog zemljišta, u idejnom planu ulaganja mora biti jasno vidljivo da će ulaganje učiniti rekreacijske, turističke i zdravstvene koristi šuma dostupnijima ruralnom i ostalom stanovništvu te da doprinosi podizanju javne svijesti o važnosti očuvanja šuma i biološke raznolikosti čime se ostvaruju ciljevi ovog tipa operacije.

Kod ulaganja na zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske korisnici moraju ishoditi prethodnu ovjerenu pisanu suglasnost pravnih i fizičkih osoba koje upravljaju zemljištem na kojem je planirano ulaganje.

Kod ulaganja na zemljištima koja nisu u vlasništvu Republike Hrvatske korisnici moraju ishoditi prethodnu ovjerenu pisanu suglasnost vlasnika zemljišta na kojem je planirano ulaganje.

Ako se radi o ulaganju za koje je na temelju posebnih propisa potrebna ocjena o potrebi procjene i/ili procjena utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, korisnik je obvezan prije podnošenja zahtjeva za potporu provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili postupak ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu u skladu s važećim propisima iz područja zaštite okoliša i prirode u skladu s uputom Ministarstva zaštite okoliša i energetike iz Priloga 14 Natječaja.

Prihvatljiva su ulaganja koja ostvaruju najmanji broj bodova za prag prolaznosti prema kriterijima odabira u skladu s Prilogom 2 ovoga Natječaja.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

  1. prihvatljivi opći troškovi i
  2. prihvatljivi materijalni troškovi.

Prihvatljivi opći troškovi su:

  1. troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i
  2. troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i slično.

Opći troškovi prihvatljivi su do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su:

a) troškovi pripreme idejnog plana prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 1.800 eura u kunskoj protuvrijednosti

b) troškovi pripreme i/ili provedbe projekta prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 1.800 eura u kunskoj protuvrijednosti

c) troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, studije utjecaja na okoliš i prirodu (odgovarajuća procjena vezana za ulaganja na području ekološke mreže Natura 2000) i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u točkama a) i b) i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

Prihvatljivi materijalni troškovi su:

Prihvatljivi troškovi za ulaganja određeni su listom prihvatljivih troškova u Prilogu 1 ovoga Natječaja. (PRILOG 1 – Lista prihvatljivih troškova)

VISINA I INTENZITET POTPORE

Najniža vrijednost potpore je 5.000 eura, a najviša vrijednost potpore je 100.000 eura.

Intenzitet javne potpore iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu:

Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 1. lipnja 2018. godine od 12:00 sati do 2. kolovoza 2018. godine do 12:00 sati.

Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu započinje 1. lipnja 2018. godine od 12:00 sati, a završava 2. kolovoza 2018. godine do 12:00 sati.

Rok za podnošenje drugog dijela zahtjeva za potporu:

Drugi dio zahtjeva za potporu podnosi se najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju na isti način kao i prvi dio zahtjeva.

Administrativna kontrola drugog dijela zahtjeva za potporu počinje tek nakon što korisnik dostavi drugi dio zahtjeva za potporu.

Natječaj i natječajnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE