Natječaj za tip operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”

964

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 12. lipnja 2018. godine natječaj za tip operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”.

Predmet natječaja je dodjela sredstava u skladu s Pravilnikom o provedbi mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Svrha natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 1.000.000.000,00 HRK, od čega:

 • 500.000.000,00 HRK za projekte iz Sektora dječjih vrtića;
 • 50.000.000,00 HRK za projekte iz Sektora zajedničkih vatrogasnih domova;
 • 450.000.000,00 HRK za projekte iz Sektora lokalne infrastrukture.

Prihvatljivi korisnici su:

 1. jedinice lokalne samouprave;
 2. trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave;
 3. javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola;
 4. udruge koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezane s prihvatljivim ulaganjem;
 5. vjerske zajednice koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i
 6. lokalne akcijske grupe koje su odabrane unutar Programa ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Program).

Korisnik mora imati podmirene, odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

Prihvatljivi projekti po sektoru su:

 1. SEKTOR – DJEČJI VRTIĆI
 • građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje dječjeg vrtića (u skladu s člankom 23. stavkom 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, „Narodne novine“, br. 10/97, 107/07 i 94/13)

2. SEKTOR – ZAJEDNIČKI VATROGASNI DOMOVI

 • građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje zajedničkog vatrogasnog doma i spremišta

3. SEKTOR – LOKALNA INFRASTRUKTURA

 • građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje:
 1. vatrogasnog doma i spremišta;
 2. društvenog doma/kulturnog centra;
 3. planinarskog doma i skloništa;
 4. turističkog informativnog centra;
 5. dječjeg igrališta;
 6. sportske građevine;
 7. objekta za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i drugo);
 8. rekreacijske zone na rijekama i jezerima;
 9. biciklističke staze (koja nije sastavni dio ceste);
 10. tematskog puta i parka;
 11. javne zelene površine (park i slično);
 12. pješačke staze (koja nije sastavni dio ceste);
 13. pješačke zone;
 14. otvorenog odvodnog kanala (koji nije sastavni dio ceste);
 15. groblja (komunalna infrastruktura i prateće građevine);
 16. tržnice;
 17. javne prometne površine (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz koji nisu sastavni dio ceste);
 18. rekonstrukcija i opremanje prostora za izvođenje programa predškole u osnovnoj školi (u skladu s člankom 23. stavkom 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, „Narodne novine“, br. 10/97, 107/07 i 94/13);
 19. rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te drugoj pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi (u skladu s člankom 23. stavkom 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, „Narodne novine“, br. 10/97, 107/07 i 94/13);
 20. građevine koja sadrži kombinaciju najmanje dvije od sljedećih vrsta projekata: vatrogasni dom i spremišta, društveni dom/kulturni centar, turističko informativni centar, dječji vrtić/igraonica (rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi);
 21. građevine koja sadrži kombinaciju najmanje dvije od sljedećih vrsta projekata: biciklističke staze, tematskog puta i parka, javne zelene površine, pješačke staze, pješačke zone, javne prometne površine.

Uvjeti prihvatljivosti projekta:

Kako bi se projekt smatrao prihvatljivim za sufinanciranje mora ispuniti sve opće uvjete prihvatljivosti projekta za koji se traži sufinanciranje:

 • provodi se na području Republike Hrvatske;
 • provodi se u naselju s najviše 5.000 stanovnika na području jedne jedinice lokalne samouprave;
 • nema značajan negativni utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, odnosno ako je to propisano od strane nadležnog tijela predviđene su korektivne mjere;
 • aktivnosti vezane uz ulaganje ne smiju započeti prije podnošenja zahtjeva za potporu, osim pripremnih aktivnosti;
 • aktivnosti građenja mogu započeti prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali pod uvjetom da u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu vrijednost započetih aktivnosti građenja ne prelazi 10 % ukupne vrijednosti građenja vezanog uz projekt, no takvi troškovi nisu prihvatljivi;
 • fazno građenje je prihvatljivo samo ako su prilikom podnošenja zahtjeva za potporu prijavljene sve faze projekta te ako sve faze kumulativno ispunjavaju uvjete iz ovog Natječaja;
 • ostvariti minimalan broj bodova prema kriterijima odabira (prag prolaznosti) koji su navedeni u Prilogu 10 Natječaja.

Prihvatljivost troškova

Prihvatljivi troškovi su:

 1. građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) građevina iz točke 4. ovog Natječaja;
 2. kupnja opreme za građevine iz točke 4. ovog Natječaja;
 3. opći troškovi i
 4. kupnja ili razvoj računalnih programa.

Opći troškovi

Prihvatljivi su opći troškovi izravno vezani uz provedbu projekta, kao što su usluge arhitekata, inženjera i konzultanata, studije izvedivosti, studije utjecaja na okoliš i slično.

Prihvatljivi su samo oni opći troškovi vezani uz ulaganje za koje je podnesen zahtjev za potporu, a koji su nastali nakon 1. siječnja 2014. godine.

Opći troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva za potporu i tijekom provedbe ulaganja prihvatljivi su u iznosu do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova bez općih troškova, ali ne više od 20.000 eura u kunskoj protuvrijednosti i uključuju:

 • troškove stručnjaka i konzultanata vezane za pripremu dokumentacije za natječaj, u iznosu do 2 % od iznosa prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 10.000 eura u kunskoj protuvrijednosti i
 • troškove projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, troškove nadzora i vođenja projekta te troškove pripreme dokumentacije i provedbe postupka nabave u iznosu koji čini razliku između troškova navedenih u točki a) ovoga stavka i gornje granice od 10 % od iznosa prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova.

Visina i intenzitet potpore

Najniža vrijednost potpore iznosi 15.000 EUR, a najviša vrijednost potpore iznosi 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najniža ukupna vrijednosti projekta iznosi 15.000 EUR, dok najviša ukupna vrijednost projekta iznosi do 1.250.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore ovisi o razvrstavanju jedinica lokalne samouprave u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“, broj 132/17) te iznosi:

 1. do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u i VIII. Skupinu;
 2. do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u i VI. Skupinu;
 3. do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u , II., III. i IV. skupinu.

Rokovi za podnošenje zahtjeva za potporu

Rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu:

Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 2. kolovoza 2018. godine od 12:00 sati do 14. rujna 2018. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu počinje teći od 2. kolovoza 2018. godine od 12:00 sati do 14. rujna 2018. godine do 12:00 sati.

Rok za podnošenje drugog dijela zahtjeva za potporu:

Drugi dio zahtjeva za potporu podnosi se na način opisan u Natječaju, najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju. Administrativna kontrola drugog dijela zahtjeva za potporu počinje tek nakon što korisnik dostavi drugi dio zahtjeva za potporu.

Tekst natječaja i natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na sljedećem linku:

https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-7-4-1/