Obavijest – uključivanje dodatnih projektnih prijava korisnika u administrativnu obradu LAG Natječaja za mjeru 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“

726

LAG LIKA je na LAG Natječaj za mjeru 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ zatvoren 27. svibnja 2020. godine zaprimio 47 prijava korisnika. Obzirom da je iznos raspoloživih sredstava na LAG Natječaju 3.161.466,00 kn, sredstava je dovoljno za financiranje od 8 do 15 projekata ovisno o iznosu zatraženih sredstava od strane korisnika ovisno o mjestu na konačnoj rang listi – odnosno traže li korisnici potporu od 148.250,00 kn ili 370.625,00 kn.

Sukladno poglavlju 3.4. Smjernica za provedbu postupka odabira projekata , verzija 1.1., redoslijed Zahtjeva za potporu na inicijalnoj rang listi započinje od projekta s najvećim zatraženim brojem bodova i završava s projektom s najmanjim zatraženim brojem bodova. U slučaju da je zatraženi iznos potpore za sve Zahtjeve za potporu s inicijalne rang liste veći od iznosa raspoloživih sredstava propisanih LAG natječajem, određuje se prag raspoloživih sredstava i prag za administrativnu obradu.

Podatci iz inicijalne rang liste ažuriraju se tijekom postupka odabira projekata s obzirom na rezultate administrativne obrade (isključeni Zahtjevi za potporu, smanjeni iznos bodova, smanjeni iznos potpore) te se, sukladno tome, ažurira prag raspoloživih sredstava kao i prag za administrativnu obradu.

Obzirom na navedeno, LAG LIKA je ažurirao prag za administrativnu obradu te u obradu ulaze i projekti sa zatraženih 70 bodova na inicijalnoj rang listi.

Navedeno podrazumijeva da je za projekte sa zatraženih 70 bodova u postupku administrativna kontrola, potom ocjenjivanje te izdavanje odluka ovisno o rezultatima obrade.

O rezultatima obrade korisnici će biti pravovremeno obaviješteni.

 

LAG LIKA