Objavljen Pravilnik o provedbi mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

922

U Narodnim novinama broj 48 od 22. svibnja 2018. godine objavljen je Pravilnik o provedbi mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

U okviru mjere 7 potpora se dodjeljuje za sljedeće podmjere i tipove operacija:
a) podmjera 7.1 »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti«;
b) podmjera 7.2 »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije«;
c) podmjera 7.4 »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«.

Opći uvjeti prihvatljivosti korisnika
a) Korisnik mora imati podmirene, odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske;
b) Korisnik je u zahtjevu za potporu/zahtjevu za isplatu obvezan dati izjavu o bespovratnim sredstvima dodijeljenim od strane središnjih tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te svake pravne osobe koja dodjeljuje državne potpore za iste prihvatljive troškove u okviru podmjere za koju je podnio zahtjev za potporu. Korisniku će se umanjiti iznos javne potpore ako su mu dodijeljena bespovratna sredstva za iste prihvatljive troškove;
c) Uvjete prihvatljivosti korisnika, korisnik dokazuje u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, dokumentacijom koja će biti propisana natječajem;
d) Uvjet prihvatljivosti korisnika iz stavka 1. korisnik mora zadržati 5 (pet) godina nakon datuma konačne isplate te se isti mogu ponovno provjeriti u navedenom razdoblju, ako Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) procijeni da je to potrebno. Ako Agencija za plaćanja tijekom provjere utvrdi da korisnik ne ispunjava navedene uvjete prihvatljivosti, korisniku će se ostaviti primjeren rok za rješavanje nastale situacije.

Opći uvjeti prihvatljivosti projekta
Kako bi se projekt smatrao prihvatljivim za sufinanciranje mora ispuniti sve opće uvjete prihvatljivosti projekta za koji se traži sufinanciranje:

a) provodi se na području Republike Hrvatske;
b) mora zadovoljiti uvjete veličine naselja, kako je ovim Pravilnikom definirano za pojedini tip operacije;
c) nema značajan negativni utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, odnosno ako je to propisano od strane nadležnog tijela predviđene su korektivne mjere;
d) aktivnosti vezane uz ulaganje ne smiju započeti prije podnošenja zahtjeva za potporu, osim pripremnih aktivnosti (pripremne aktivnosti uključuju nastale opće troškove iz članka 9. ovoga Pravilnika, stjecanje vlasništva nad nekretninom na kojoj će se obavljati investicija, ishođenje građevinske i drugih dozvola i s njima povezane aktivnosti do trenutka prijave početka građenja);
e) aktivnosti građenja vezane uz projekt u podmjeri 7.2 i podmjeri 7.4 mogu započeti prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali pod uvjetom da u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu vrijednost započetih aktivnosti građenja ne prelazi 10 % ukupne vrijednosti građenja vezanog uz projekt, no takvi troškovi nisu prihvatljivi;
f) fazno građenje je prihvatljivo samo ako su prilikom podnošenja zahtjeva za potporu prijavljene sve faze projekta te ako sve faze kumulativno ispunjavaju uvjete iz ovoga Pravilnika;
g) ostvariti minimalan broj bodova prema kriterijima odabira (prag prolaznosti) koji će biti propisan natječajem.

Dokumentacija kojom korisnik dokazuje opće uvjete prihvatljivosti projekta u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu bit će propisana natječajem.

Opći uvjeti prihvatljivosti troškova

a) troškovi su prihvatljivi u skladu s listom prihvatljivih troškova;
b) povezanost s projektom i nastanak u okviru projekta;
c) stvarnost nastanka kod korisnika;
d) izvršenje plaćanja korisnika dobavljačima roba, izvođačima radova te pružateljima usluga;
e) dokazivost putem računa ili dokumenata jednake dokazne vrijednosti;
f) usklađenost s pravilima javne nabave, ako je primjenjivo;
g) usklađenost s primjenjivim poreznim i socijalnim zakonodavstvom, ako je primjenjivo;
h) usklađenost s odredbama članka 65. stavka 11. Uredbe (EU) br. 1303/2013 koje se odnose na zabranu dvostrukog financiranja iz drugog financijskog instrumenta Europske unije;
i) provedba na području Republike Hrvatske i
j) usklađenost s pravilima o trajnosti operacija iz članka 71. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

Uvjeti iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se kumulativno.
Uvjeti prihvatljivosti troškova primjenjivi u određenom projektu utvrđuju se u ugovoru financiranju.
Nove kategorije troškova dodane izmjenom Programa prihvatljive su od datuma podnošenja zahtjeva za izmjenu Programa Europskoj komisiji pod uvjetima navedenima u članku 65. stavku 9. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

Prihvatljivi troškovi
1. Vrste prihvatljivih troškova su:
a) prihvatljivi opći troškovi;
b) prihvatljivi nematerijalni troškovi i
c) prihvatljivi materijalni troškovi.
2. Prihvatljivi materijalni troškovi razlikuju se ovisno o tipu operacije te su propisani u člancima 16., 21., 26. i 31. ovoga Pravilnika, a bit će detaljno definirani listom prihvatljivih troškova koja je sastavni dio natječaja.

Neprihvatljivi troškovi
a) porez na dodanu vrijednost u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak pretporeza;
b) drugi porezi te propisane naknade i doprinosi;
c) kamate;
d) rabljeni strojevi i oprema;
e) vozila;
f) kupnja, zakup i najam nekretnina;
g) održavanje građevine i opreme za održavanje građevine;
h) nepredviđeni radovi u gradnji i ostali nepredviđeni troškovi;
i) svi troškovi održavanja/zamjene i amortizacije;
j) troškovi vezani uz ugovor o zakupu ili najmu, kao što su zakupnina i najamnina, troškovi refinanciranja kamata, režijski i operativni troškovi, troškovi osiguranja;
k) novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka;
l) troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova;
m) plaćanje u gotovini;
n) troškovi vlastitog rada;
o) operativni troškovi;
p) plaće i druge naknade stalno zaposlenih djelatnika korisnika i
q) troškovi započetih aktivnosti građenja.

Visina potpore i ukupna vrijednost projekta
Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela.
Najniža i najviša vrijednost potpore po projektu bit će propisana natječajem.
Ovisno o podmjerama, iznosi financiranja su sljedeći:
• Za podmjeru 7.1, tip operacije 7.1.1 najniža vrijednost potpore iznosi 5.000 EUR, a najviša vrijednost potpore iznosi 70.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti;
• Za podmjeru 7.2, tipove operacije 7.2.1 i 7.2.2 najniža vrijednost potpore iznosi 30.000 EUR, a najviša vrijednost potpore iznosi 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Najniža ukupna vrijednost projekta iznosi 30.000 EUR, dok najviša ukupna vrijednost projekta iznosi do 1.250.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti;
• Za podmjeru 7.4, tip operacije 7.4.1 najniža vrijednost potpore iznosi 15.000 EUR, a najviša vrijednost potpore iznosi 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Najniža ukupna vrijednosti projekta iznosi 15.000 EUR, dok najviša ukupna vrijednost projekta iznosi do 1.250.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Pravilnik možete preuzeti na sljedećem linku: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_48_918.html