Objavljen Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“, iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.–2020.

967

U Narodnim novinama broj 49 od 21. svibnja 2018. godine objavljen je Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“, iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.–2020.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika:

Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. biti upisani u Upisnik poljoprivrednika najmanje 12 mjeseci prije podnošenja Zahtjeva za potporu;
 2. u sektoru ruralnog turizma, sektoru prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda i sektoru tradicijskih i umjetničkih obrta korisnik mora posjedovati rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt izdan od nadležnog tijela u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za bilo koju djelatnost iz tog sektora, dok korisnik u sektoru usluga mora posjedovati rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt izdan od nadležnog tijela za obavljanje nepoljoprivredne djelatnosti za koju se traži potpora;
 3. pripadati ekonomskoj veličini ukupnog standardnog ekonomskog rezultata poljoprivrednog gospodarstva iskazana kao SO od najmanje 2.000 eura;
 4. biti u rangu mikro ili malog poduzeća na način i pod uvjetima kako je to propisano Prilogom I Uredbe (EU) br. 702/2014;
 5. kod fizičkih osoba nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti najmanje godinu dana;
 6. imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske;
 7. ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih šest mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON 2/SOL 2 obrasca kod podnošenja Zahtjeva za potporu;
 8. ne smije biti poduzetnik u teškoćama;
 9. pravne osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje;
 10. fizičke osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika na poljoprivrednom gospodarstvu kojem se plaćaju doprinosi za zdravstveno i mirovinsko osiguranje:
 • ako je organizacijski oblik korisnika obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo socijalni doprinosi (zdravstveno i mirovinsko osiguranje) moraju biti plaćeni po osnovi poljoprivrede ili dopunske djelatnosti u sektoru koji razvija;
 • ako je organizacijski oblik korisnika obrt socijalni doprinosi (zdravstveno i mirovinsko osiguranje) moraju biti plaćeni po osnovi samostalne djelatnosti;

11. imati prebivalište/sjedište u jedinici lokalne samouprave u čijem se naselju provodi ulaganje.

Uvjeti prihvatljivosti projekta

Kako bi se projekt smatrao prihvatljivim za sufinanciranje mora ispuniti sve opće uvjete prihvatljivosti projekta za koji se traži sufinanciranje:

 1. projektom se razvija nepoljoprivredna djelatnost za koju je izdano rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt od nadležnog tijela;
 2. korisnik je dužan izraditi poslovni plan u kojem mora dokazati financijsku i ekonomsku održivost projekta u skladu s uvjetima koji će biti propisani natječajem;
 3. korisnik obavezno mora definirati način dostizanja jednog od dva cilja:
 • razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih radnih mjesta ili
 • razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz stvaranje novih radnih mjesta.
 1. provedba ulaganja i ostvarenje definiranog cilja moraju biti realizirani u razdoblju od najviše tri godine od datuma donošenja Odluke o dodjeli sredstava;
 2. provedbu ulaganja korisnik mora započeti u roku od tri mjeseca od datuma Odluke o dodjeli sredstava;
 3. projekt se mora provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva;
 4. prihvatljivi sektori iz članka 13. ovoga Pravilnika moraju biti u skladu sa strateškim razvojnim dokumentima jedinice lokalne samouprave, odnosno lokalnom razvojnom strategijom lokalne akcijske grupe na tom području;
 5. djelatnosti u sektoru turizma u ruralnim područjima su prihvatljiva samo u naseljima razvrstanim u razrede »C« i »D« i ostalim nerazvrstanim naseljima u skladu s nadležnim propisima koji uređuju navedene razrede;
 6. u sektoru prerade/marketinga i izravne prodaje izlazni proizvod mora biti proizvod koji nije obuhvaćen Prilogom I Ugovora;
 7. provođenje ulaganja ne smije započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu;
 8. korisnik mora imati izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja, ako je primjenjivo;
 9. projekt nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, odnosno ukoliko je to propisano od strane nadležnog tijela poduzete su korektivne mjere.
 10. Dokumentacija kojom korisnik dokazuje pojedine uvjete prihvatljivosti projekta u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu ovisno u vrsti ulaganja bit će propisana natječajem.
 11. Svi podaci navedeni u Zahtjevu za potporu podložni su provjerama nadležnih institucija i nakon isplate sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (u daljnjem tekstu: EPFRR) u periodu od pet godina nakon konačne isplate potpore.

Vrste troškova

Prihvatljivi troškovi su:

 1. opći troškovi;
 2. nematerijalni troškovi i
 3. materijalni troškovi.

Neprihvatljivi troškovi

 1. porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak pretporeza;
 2. drugi porezi te propisane naknade i doprinosi;
 3. kamate;
 4. rabljena poljoprivredna mehanizacija, strojevi i gospodarska vozila;
 5. svi troškovi održavanja/zamjene i amortizacije;
 6. troškovi vezani uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga, troškovi kredita i refinanciranja kamata režijski troškovi i troškovi osiguranja;
 7. troškovi vlastitog rada;
 8. operativni troškovi;
 9. troškovi nastali prije podnošenja Zahtjeva za potporu, osim općih troškova i troškova kupnje zemljišta/objekata, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine;
 10. nepredviđeni radovi u gradnji i ostali nepredviđeni troškovi;
 11. plaće i druge naknade stalno zaposlenih djelatnika korisnika;
 12. novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka i
 13. plaćanje u gotovini.

Prihvatljivi sektori su:

 1. prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje, marketing se mora odnositi na predmet prerade;
 2. usluge u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati:
 • usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima;
 • usluge u društvenim djelatnostima;
 • intelektualne usluge.

3. tradicijski i umjetnički obrti, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje;

4. turizam u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje.

Visina potpore

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih ulaganja navedenih u Zahtjevu za potporu;

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 70 % od ukupnih prihvatljivih troškova;

Najniži iznos javne potpore po korisniku iznosi 3.500 eura u protuvrijednosti u kunama;

Najviši iznos javne potpore po korisniku iznosi 200.000 eura u protuvrijednosti u kunama tijekom razdoblja od tri uzastopne fiskalne godine.

 

Pravilnik možete preuzeti na sljedećem linku:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_49_971.html