Objavljeni natječaji za mini mljekare i uljare – tip operacije 4.2.1.

935

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj  za provedbu operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“objekti malog kapaciteta za preradu mlijeka i natječaj za provedbu operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ – objekti za proizvodnju ulja

Natječaj za provedbu tipa operacije 4.2.1. “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima” – objekti malog kapaciteta za preradu mlijeka

PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno Pravilniku o provedbi Mjere 4. »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine broj“ 46/17 i 35/18, u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu tipa operacije 4.2.1. »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« (u daljnjem tekstu: tip operacije 4.2.1.).

Svrha Natječaja je povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore (u daljnjem tekstu: potpora) na ovom natječaju iznosi 75.000.000 HRK.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA

Prihvatljivi korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014:

 • fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru o Europskoj uniji (u daljnjem tekstu: Prilog I. Ugovoru), prije objave Natječaja, uključujući početnike;
 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima/upisnicima koje vode ministarstva propisana Pravilnikom o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom;
 • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru.

Pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i početnika koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik obrta mora biti upisan u Registar poreznih obveznika najmanje godinu dana prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu te mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose).

Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske. Poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik u okviru ovog Natječaja.

Korisnik ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON2/SOL2 obrasca.

U slučaju zajedničkog projekta, svi gore navedeni uvjeti prihvatljivosti korisnika odnose se i na nositelja i na sve partnere u zajedničkom projektu.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA

Kako bi se projekt smatrao prihvatljivim za sufinanciranje mora ispuniti sve opće uvjete prihvatljivosti projekta za koji se traži sufinanciranje:

 1. provodi se na području Republike Hrvatske;
 2. odnosi se na poljoprivredne proizvode iz Priloga I. Ugovora;
 3. rezultat proizvodnog procesa mora biti proizvod iz Priloga I. Ugovoru;
 4. nije namijenjen usklađivanju sa standardima Europske unije osim ako zakonodavstvo Europske unije nametne nove standarde, korisnik može podnijeti zahtjev za potporu za dostizanje tih standarda unutar najviše 12 mjeseci od dana kada su oni postali obvezni;
 5. ako vrijednost ukupno prihvatljivih troškova projekta iznosi više od 200.000,00 kuna i/ili se radi o zajedničkom projektu korisnik je dužan izraditi poslovni plan;
 6. u kojem mora dokazati ekonomsku održivost projekta u skladu s točkom 13.4 ovog Natječaja;
 7. ima izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja, ako je primjenjivo;
 8. nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, odnosno ako je to propisano od strane nadležnog tijela poduzete su korektivne mjere.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI TROŠKOVA

Opći uvjeti prihvatljivosti troškova su:

 1. troškovi su prihvatljivi sukladno Listi prihvatljivih troškova iz Priloga 9 ovog Natječaja;
 2. povezanost s projektom i nastanak u okviru projekta;
 3. stvarnost nastanka kod korisnika;
 4. izvršenje plaćanja korisnika dobavljačima roba, izvođačima radova te pružateljima usluga;
 5. dokazivost putem računa ili dokumenata jednake dokazne vrijednosti;
 6. usklađenost s pravilima javne nabave, ako je primjenjivo;
 7. usklađenost s primjenjivim poreznim i socijalnim zakonodavstvom, ako je primjenjivo;
 8. usklađenost s odredbama članka 65. stavka 11. Uredbe (EU) br. 1303/2013 koje se odnose na zabranu dvostrukog financiranja iz drugog financijskog instrumenta Europske unije;
 9. provedba na području Republike Hrvatske i
 10. usklađenost s pravilima o trajnosti operacija iz članka 71. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

Prihvatljivi troškovi su:

 1. prihvatljivi opći troškovi
 2. prihvatljivi nematerijalni troškovi i
 3. prihvatljivi materijalni troškovi.

Prihvatljivi opći troškovi su:

 1. troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i
 2. troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.

 

Neprihvatljivi troškovi su:

 1. porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak pretporeza
 2. drugi porezi te propisane naknade i doprinosi
 3. kamate
 4. rabljeni poljoprivredni strojevi i oprema i gospodarska vozila
 5. svi troškovi održavanja/zamjene i amortizacije
 6. troškovi vezani uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga, troškovi kredita i refinanciranja kamata, režijski troškovi i troškovi osiguranja
 7. troškovi vlastitog rada
 8. operativni troškovi
 9. troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova i troškova kupnje zemljišta/objekata, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine
 10. nepredviđeni radovi u gradnji i ostali nepredviđeni troškovi
 11. plaće i druge naknade stalno zaposlenih djelatnika korisnika
 12. novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka i
 13. plaćanje u gotovini.

VISINA I INTENZITET POTPORE

Vrijednost potpore po projektu iznosi od 15.000 EUR do 1.000.000 EUR.

Najviša vrijednost potpore po projektu za korisnike početnike iznosi do 200.000 EUR.

Intenzitet potpore po projektu iznosi 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

 

ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

Rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu:

Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 23. srpnja 2018. godine od 12:00 sati do 21. rujna 2018. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu počinje teći od 23. srpnja 2018. godine od 12:00 sati do 21. rujna 2018. godine do 12:00 sati.

Rok za podnošenje drugog dijela zahtjeva za potporu:

Drugi dio zahtjeva za potporu podnosi se na način opisan u točki 8.2 ovog Natječaja, najkasnije u roku od 8 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju.

Tekst natječaja i natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na sljedećem linku: https://www.apprrr.hr/podmjera-4-2-potpora-za-ulaganja-u-preradu-marketing-i-ili-razvoj-poljoprivrednih-proizvoda/

 

Natječaj za provedbu tipa operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ – objekti za proizvodnju ulja

PREDMET NATJEČAJA

Predmet Natječaja je dodjela sredstava sukladno Pravilniku o provedbi Mjere 4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine broj“ 46/17 i 35/18, u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu tipa operacije 4.2.1. »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« (u daljnjem tekstu: tip operacije 4.2.1.).

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore (u daljnjem tekstu: potpora) na ovom Natječaju iznosi 75.000.000 HRK.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA

Prihvatljivi korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014:

 • fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru o Europskoj uniji (u daljnjem tekstu: Prilog I. Ugovoru), prije objave Natječaja, uključujući početnike
 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima/upisnicima koje vode ministarstva propisana Pravilnikom o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom
 • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru.

Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

Poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik u okviru ovog Natječaja.

Korisnik ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON2/SOL2 obrasca.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA

U sklopu ovog Natječaja prihvatljivi su projekti za ulaganja u objekte za proizvodnju ulja od:

 1. maslina
 2. tikva (buča) uljarica i
 3. voća uključujući koštice (sjemenke) grožđa.

OPĆI UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA

Kako bi se projekt smatrao prihvatljivim za sufinanciranje mora ispuniti sve opće uvjete prihvatljivosti projekta za koji se traži sufinanciranje:

 1. provodi se na području Republike Hrvatske
 2. odnosi se na poljoprivredne proizvode iz Priloga I. Ugovora
 3. rezultat proizvodnog procesa mora biti proizvod iz Priloga I. Ugovoru
 4. nije namijenjen usklađivanju sa standardima Europske unije osim ako zakonodavstvo Europske unije nametne nove standarde, korisnik može podnijeti zahtjev za potporu za dostizanje tih standarda unutar najviše 12 mjeseci od dana kada su oni postali obvezni
 5. ako vrijednost ukupno prihvatljivih troškova projekta iznosi više od 200.000,00 kuna i/ili se radi o zajedničkom projektu korisnik je dužan izraditi poslovni plan u kojem mora dokazati ekonomsku održivost projekta u skladu s točkom 13.4 ovog Natječaja
 6. ima izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja, ako je primjenjivo
 7. nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, odnosno ako je to propisano od strane nadležnog tijela poduzete su korektivne mjere.

Prihvatljivi troškovi su:

 1.  prihvatljivi opći troškovi
 2. prihvatljivi nematerijalni troškovi i
 3. prihvatljivi materijalni troškovi.

Neprihvatljivi troškovi su:

 1.  porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak pretporeza
 2. drugi porezi te propisane naknade i doprinosi
 3. kamate
 4. rabljeni poljoprivredni strojevi i oprema i gospodarska vozila
 5. svi troškovi održavanja/zamjene i amortizacije
 6. troškovi vezani uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga, troškovi kredita i refinanciranja kamata, režijski troškovi i troškovi osiguranja
 7. troškovi vlastitog rada
 8. operativni troškovi
 9. troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova i troškova kupnje zemljišta/objekata, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine
 10.  nepredviđeni radovi u gradnji i ostali nepredviđeni troškovi
 11. plaće i druge naknade stalno zaposlenih djelatnika korisnika
 12. novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka i
 13. plaćanje u gotovini.

VISINA I INTENZITET POTPORE

Vrijednost potpore po projektu iznosi od 15.000 EUR do 400.000 EUR.

Najviša vrijednost potpore po projektu za korisnike početnike iznosi do 200.000 EUR.

ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

Rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu:

Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 23. srpnja 2018. godine od 12:00 sati do 21. rujna 2018. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu počinje teći od 23. srpnja 2018. godine od 12:00 sati do 21. rujna 2018. godine do 12:00 sati.

Rok za podnošenje drugog dijela zahtjeva za potporu:

Drugi dio zahtjeva za potporu podnosi se na način opisan u točki 8.2 ovog Natječaja, najkasnije u roku od 8 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju.

 

Tekst natječaja i natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na sljedećem linku: https://www.apprrr.hr/podmjera-4-2-potpora-za-ulaganja-u-preradu-marketing-i-ili-razvoj-poljoprivrednih-proizvoda/