PITANJA I ODGOVORI – 6.3.1.

3015

Pitanja s jasno naznačenom referencom na LAG Natječaj za provedbu Mjere 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, moguće je poslati od dana objave natječaja do dana završetka podnošenja prijave projekata isključivo putem e-pošte na adresu: laglikanatjecaji@gmail.com

S ciljem jednakog tretmana, LAG LIKA ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost nositelja projekta, projekta ili određenih aktivnosti.

Potencijalni nositelji projekta mogu kontinuirano postavljati pitanja. Postavljeno pitanje treba sadržavati ime i prezime osobe, koja ga postavlja te biti jasno postavljeno. Odgovori će se objaviti na mrežnoj stranici www.lag-lika.hr u roku od osam (8) dana od dana postavljenog pitanja.

 

_____________________________________________________________

PITANJA I ODGOVORI temeljem LAG Natječaja za provedbu Mjere 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Referentna oznaka: 163100

 1. Pitanje: Zanima me da li je moguće aplicirati na natječaj za nabavku opreme za pčelarstvo, a zbog početka bavljenja pčelarstvom (npr. košnice, zajednice, pčelarska platforma, vrcalica i slično).

Odgovor:

Kroz LAG natječaj u Mjeri 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava prihvatljiva je aktivnost nabave opreme za pčelarstvo ukoliko nositelj projekta za te aktivnosti nije ostvario potporu unutar Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2014. do 2016. godine i Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje 2017. do 2019. godine. Napominjemo da je pri aplikaciji na navedenu Mjeru potrebno ispoštivati i ostale odredbe propisane Natječajem, a koje se odnose na prihvatljivost korisnika.

 1. Pitanje: S obzirom da sam jako zainteresirana za Vaš objavljeni natječaj 6.3.1. , zanima me da li se mogu prijaviti na natječaj ako se moje poljoprivredno zemljište nalazi na području Lovinca, a OPG je prijavljen mi nažalost u Zadarskoj županiji s obzirom da sam zaposlena u Obrovcu u Domu zdravlja, a osobna je na Obrovac. Molim vas da nekako pronađemo zajedničko rješenje i omogućite mi prijavu na natječaj. Uostalom navodite na Vašoj stranici i Gračac općinu da se može prijaviti na natječaj, a i on spada u Zadarsku županiju, stoga nadam se da neće biti problema.  Konkretno zemlja je na području Svetog Roka i Ričica u što se možete doći i uvjeriti.

Odgovor:

U LAG natječaju za provedbu Mjere 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, Referentna oznaka: 163100, točka 3.2. Kriteriji za isključenje nositelja projekta (Tko ne može sudjelovati), stoji da se u okviru ovog natječaja potpora ne može dodijeliti:

 1. nositelju projekta koji nema prebivalište ili sjedište na području LAG obuhvata, što zavisno o organizacijskom obliku nositelja projekta podrazumijeva sljedeće:
  1. OPG – prebivalište nositelja OPG-a
  2. trgovačko društvo i zadruga – adresa sjedišta društva
  3. obrt – adresa sjedišta obrta

Pod područjem LAG obuhvata podrazumijevaju se sva naselja koja pripadaju LAG-u LIKA u trenutku objave LAG Natječaja i koja su dio važeće i odobrene LRS, kako slijedi:

 1. Općine: Brinje, Donji Lapac, Gračac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Plitvička Jezera, Rakovica, Udbina, Vrhovine
 2. Gradovi: Gospić i Senj

3. Pitanje: Sukladno Kriterijima odabira Prilog IV., točka 4. – Aktivnostima se uvodi inovativni proizvod ili tehnološki proces; pitanje je da li mogu ostvariti bodovi po ovome kriteriju ako se navodi kupnja poljoprivredne mehanizacije koja ujedno poboljšava proizvodni proces na Opg-u i koja do sada nije bila prisutna na OPG-u. Npr. kupnja kombajna za krumpir i sortirnice koji će poboljšati proces prerade i plasiranja krumpira na tržište kao i povećanje proizvodnog kapaciteta dok u dosadašnjem slučaju to nije bio slučaj i da li se to može odnositi na slične zahtjeve.

Odgovor:

Korisnik dostavlja obrazloženje, koje ocjenjuje Ocjenjivački odbor. Inovativnost podrazumijeva uvođenje novih ili unaprjeđenje postojećih proizvoda i tehnologija u odnosu na korisnika, ali i ukupno područje LAG-a.

Novi proizvod je svaki proizvod koji je nastao kao rezultat ulaganja na način da stvara novu dodanu vrijednost.

Uvođenje novog/unaprijeđenog tehničko – tehnološkog procesa predstavljaju aktivnosti kojima se postojeći tehnološki proces automatizira,  informatizira (čime se isključuje kupnja osobnih računala i printera za redovito poslovanje te računalnih programa namijenjenih svakodnevnom uredskom poslovanju) ili unaprjeđuje na način da utječe na povećanu produktivnost, smanjenje utroška energije, očuvanje okoliša, ukupan prinos ili prirast i sl.

Kupnja mehanizacije ne može se smatrati unaprjeđenjem tehničko – tehnološkog procesa.

Shodno tome, ulaganje u kupnju kombajna ne može se smatrati unaprjeđenjem tehničko-tehnološkog procesa, ali ulaganje u kupnju sortirnice (opreme) se može smatrati unaprjeđenjem tehničko-tehnološkog procesa ukoliko se dobro obrazloži na koji način će kupnja sortirnice povećati dodanu vrijednost gospodarstva, bilo da se radi o uštedi ili povećanju prihoda gospodarstva.

4. Pitanje: Sukladno Kriterijima odabira Prilog IV., točka 6. – Aktivnosti doprinose fokus područjima projekta INTEGRA LIKA 2020.; Ako se ulažu sredstva u poljoprivredu a sukladno tome se teži samoodrživosti poljoprivrednog gospodarstva, da li to znači da se mogu ostvariti maksimalni bodovi po ovome kriteriju ili samo bodovi po jednom fokus području u koje se ulaže, ako da koji su čimbenici za fokus područja da se može odrediti  da je ulaganje namijenjeno za ista.

Odgovor:

Korisnik dostavlja obrazloženje, koje ocjenjuje Ocjenjivački odbor. Usklađenost sa fokus područjima provjerava se iz opisa projekta INTEGRA LIKA 2020 u Prilogu 6. LRS. Nositelj projekta treba obrazložiti na koji način prijavljene aktivnosti doprinose fokus područjima projekta INTEGRA LIKA 2020, tj. na koji će način njegovo ulaganje doprinijeti fokus područjima projekta INTEGRA LIKA 2020.

5. Pitanje: Sukladno Kriterijima odabira Prilog IV., točka 2. – Aktivnosti doprinose očuvanju postojećih ili stvaranju novih radnih mjesta; Pošto se na području Like nalaze većinom mali OPG-i koji nemaju zaposlenih da li se po ovome kriteriju ostvaruje minimalan broj bodova ako nema zaposlenih i neće ih biti po provedbi projekta ili se bodovi ne mogu ostvariti.

Odgovor:

Ako OPG nema zaposlenih i neće zapošljavati, neće ostvariti bodove po navedenom kriteriju.

6. Pitanje: Ja sam već duže vremena u upisniku OPG-a na području grada Senja. Nositeljica sam istog sa sinom. Imamo zasađeno 0,5 za lavande (budrovka), a površina parcele je malo više od 1,5 ha. Nemamo financijskih sredstava da bi nadosadili bar još 1,5 ha. Ja sam u mirovini a sin ne radi i još je invalid. Ako se putem ovoga programa mogu dobiti sredstva bez učešća vlasnika OPG-a tada bi nam trebala sredstva samo za kupnju mladih sadnica, dok bi pripremu za sadnju i samu sadnju obavili mi sami. Računam da bi to bila nepovratna sredstva kao potpora.

Odgovor:

Prihvatljivi korisnici za prijavu na ovaj Natječaj su  mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura. Potvrdu o ekonomskoj veličini izdaje Savjetodavna služba.

Temeljem Natječaja, prihvatljiva aktivnost je i kupnja sadnog materijala.

Iznos potpore temeljem Mjere 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava je 111.292,50 kn. Radi se o bespovratnim sredstvima koja se isplaćuju u dvije rate, kako slijedi:

 • isplata prve rate u iznosu od 50% ukupno odobrene javne potpore nakon donošenja Odluke o dodjeli sredstava od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja);
 • isplata druge/zadnje rate (konačna isplata) uslijediti će nakon završetka provedbe prihvatljivih aktivnosti iz poslovnog plana.

Cijeli tekst natječaja kao i natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na sljedećoj poveznici: https://lag-lika.hr/news/lag-natjecaj-za-provedbu-mjere-6-3-1-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava/

7. Pitanje: Zanima me mogu li se dodijeliti bodovi (i koliki) za prvi kriterij odabira ukoliko se radi o proizvodnji kokošjih jaja.

Odgovor:

Sukladno Prilogu IV – Kriteriji odabira, LAG Natječaja za provedbu Mjere 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, Referentna oznaka: 163100, prema Kriteriju bodovanja br. 1, bodovi se ostvaruju ukoliko su aktivnosti iz poslovnog plana povezane sa prioritetnim sektorima LAG-a (mlijeko, meso, med, proizvodnja i prerada voća i povrća).

Slijedom navedenog korisnik za proizvodnju kokošjih jaja po navedenom kriteriju ne ostvaruje bodove.

8. Pitanje: Molim informaciju vezanu za natječaj Mjeru 6.3.1. Naime, imamo namjeru prijave na navedeni natječaj. Poslovni plan bi se bazirao između ostalog i na rekonstrukciji gospodarskog objekta. Radi se dotrajaloj građevini koja zahtjeva adaptaciju, te nam je namjera zamjena salonitnog pokrova, ulaznih vrata i uređenje prostora za vrcaonu meda sa prostorom za spremište istog.

Budući predmetne nekretnine još uvijek nisu naše vlasništvo već su u vlasništvu R Hrvatske , a iste smo dobili u svrhu stambenog zbrinjavanja (stambeni objekt te gospodarska zgrada uz njega),o čemu posjedujemo Rješenje o pravu na stambeno zbrinjavanje, te zapisnik o uvođenju u posjed nekretnina. molimo informaciju da li je moguće za navedene objekte ići u natječajnu proceduru, ili je uvjet  vlasništvo istih.

Napominjem da postupak darovanja nekretnina od R Hrvatske jako dugo traje, godinama, iako je nedvojbeno da će navedene nekretnine biti predmet darovanja.

Također za navedene građevine imamo i Uporabnu dozvolu, te bi isto mogli priložiti kao dokaz zakonitosti.

Molim vas za hitnost u odgovoru budući je rok za predaju prijava već u tijeku. Zahvaljujem vam, te ukoliko je potrebno nešto od dokumentacije koju posjedujemo za navedene objekte slobodno nas kontaktirajte pa mogu skenirati i proslijediti kako biste imali uvid u izloženo.

Odgovor:

U navedenom slučaju vlasništvo nad objektima nije predmet kontrola. Prihvatljiva je provedba navedenog ulaganja, međutim, napominjemo kako sukladno točci 2.4. Natječaja – Zahtjevi koji se odnose na sposobnost nositelja projekta, učinkovito korištenje sredstava i održivost rezultata projekta – nositelji projekta moraju osigurati trajnost projekta, odnosno tijekom razdoblja od pet (5) godina od dana konačne isplate sredstava moraju osigurati da rezultati projekta ne podliježu niti jednoj od sljedećih situacija:

 • prestanku ili premještanju proizvodne aktivnosti izvan područja LAG obuhvata;
 • promjeni vlasništva nad predmetom ulaganja;
 • davanje u zakup ili najam predmeta ulaganja ili premještanje sufinanciranog ulaganja do isteka  pet (5) godina od datuma konačne isplate potpore, osim u slučaju kada je to zakonska obveza;
 • značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta, ciljeve ili provedbene uvjete zbog koje bi se doveli u pitanje njegovi prvotni ciljevi

Nepridržavanje zahtjeva propisanih ovim poglavljem, smatrat će se nepridržavanjem temeljnih uvjeta te će se u tim situacijama od nositelja projekta zatražiti povrat sredstava.