Pravilnik o provedbi mjere 3 „Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode“, podmjere 3.1. „Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“ i podmjere 3.2. „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. -2020.

475

Ministarstvo poljoprivrede 2. srpnja 2018. godine objavilo je Pravilnik za provedbu mjere 3 „Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode“, podmjere 3.1. „Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“ i podmjere 3.2. „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provedbe skupine proizvođača na unutarnjem tržištu„ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Podmjera 3.1., tip operacije 3.1.1 Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete

Uvjeti prihvatljivosti korisnika:

1. Prihvatljivi korisnici su aktivni poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, koji po prvi put ulaze ili najdulje 5 godina sudjeluju u:

 • sustavu kvalitete za zaštićene oznake izvornosti i zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla, sustavu za zajamčeno tradicionalne specijalitete te sustavu neobveznih izraza kvalitete sukladno EU i nacionalnom zakonodavstvu ili nacionalnom sustavu kvalitete ili
 • sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje uz ispunjavanje uvjeta da nisu korisnici Mjere 11 – Ekološki uzgoj iz Programa, osim kategorije ekoloških prerađivača i pčelara koji mogu biti korisnici Mjere 11 – Ekološki uzgoj iz Programa.

2. Korisnik mora imati dokument kojim dokazuje ulazak i/ili svoje sudjelovanje u sustavu kvalitete;

3. Prihvatljivi korisnici su iz kategorije mikro, malih i srednjih poduzeća (MSP) kako je navedeno u članku 3. stavku 1. točki 9. ovoga Pravilnika.

Uvjeti prihvatljivosti:

 1. Korisnik prilikom podnošenja zahtjeva za potporu i zahtjeva za isplatu mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske;
 2. Korisnik je dužan uz zahtjev za potporu i zahtjev za isplatu dostaviti Izjavu o dodijeljenim bespovratnim sredstvima/Izjavu da mu nisu dodijeljena bespovratna sredstva od strane središnjih tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koja dodjeljuje državne potpore za iste prihvatljive troškove za koje je podnio zahtjev za potporu i zahtjev za isplatu u okviru podmjere;
 3. Nije dozvoljeno poduzimanje radnji koje bi mogle dovesti do financiranja istih prihvatljivih troškova iz ostalih fondova Europske unije, uključujući i prijavu na natječaj za dodjelu sredstava i zahtjeva za isplatu;
 4. Poduzetnik u teškoćama u smislu Smjernica o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (SL C 249, 31. 7. 2014.) nije prihvatljiv kao korisnik;
 5. Preračun eura u kune obavljat će se prema zadnjem tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj je donesena Odluka o dodjeli sredstava;

Potpore korisniku koji podliježe neizvršenom nalogu za povrat sredstava izdanom nakon prethodne odluke Komisije kojom je potpora proglašena nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem neće se isplaćivati do potpunog izvršenja povrata;

 1. Korisniku će se umanjiti iznos javne potpore ako su mu dodijeljena bespovratna sredstva za iste prihvatljive troškove od strane središnjih tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te svake pravne osobe koja dodjeljuje državne potpore;
 2. Korisnik mora ostvariti minimalan broj bodova u skladu s kriterijima odabira.

Prihvatljivi troškovi:

 1. troškovi sudjelovanja u sustavu kvalitete;
 2. troškovi stručne kontrole i certifikacije ovlaštenog kontrolnog tijela.

Podmjera 3.2., tip operacije 3.2.1 Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja

Prihvatljivi korisnici su:

 1. skupine proizvođača koji sudjeluju u sustavima kvalitete (sustav zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla; sustav zajamčeno tradicionalnog specijaliteta; nacionalnim sustavima kvalitete);
 2. udruge ekoloških poljoprivrednih proizvođača čiji su članovi proizvođači uključeni u ekološku proizvodnju u skladu s nacionalnim zakonodavstvom;
 3. korisnici uz prvi dio zahtjeva za potporu za tip operacije 3.2.1 podnose Plan informiranja i promoviranja s vizijom oglašavanja i informiranja za razdoblje do pet godina.

Opći uvjeti prihvatljivosti troškova:

 1. Korisnik prilikom podnošenja zahtjeva za potporu i zahtjeva za isplatu mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske;
 2. Korisnik je dužan uz zahtjev za potporu i zahtjev za isplatu dostaviti Izjavu o dodijeljenim bespovratnim sredstvima/Izjavu da mu nisu dodijeljena bespovratna sredstva od strane središnjih tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koja dodjeljuje državne potpore za iste prihvatljive troškove za koje je podnio zahtjev za potporu u okviru podmjere;
 3. Nije dozvoljeno poduzimanje radnji koje bi mogle dovesti do financiranja istih prihvatljivih troškova ili aktivnosti iz ostalih fondova Europske unije, uključujući i prijavu na natječaj za dodjelu sredstava;
 4. Poduzetnik u teškoćama u smislu Smjernica o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (SL C 249, 31. 7. 2014.) nije prihvatljiv kao korisnik;
 5. Preračun eura u kune obavljat će se prema zadnjem tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj je sklopljen Ugovor o financiranju;
 6. Ako korisnik podnese više zahtjeva za potporu tijekom jednog natječaja u obzir će se uzeti Zahtjev za potporu s ranijim vremenom podnošenja zahtjeva za potporu, dok će se za ostale Zahtjeve za potporu izdati Odluka o odbijanju;
 7. Da bi bila prihvatljiva za financiranje u sklopu tipa operacije 3.2.1 skupina proizvođača /udruga koja se prijavljuje treba imati najmanje jednog člana koji je korisnik ili koji je podnio zahtjev za potporu u tipu operacije 3.1.1;
 8. Potpore korisniku koji podliježe neizvršenom nalogu za povrat sredstava, izdanom nakon prethodne odluke Komisije kojom je potpora proglašena nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem, neće se isplaćivati do potpunog izvršenja povrata;
 9. Korisniku će se umanjiti iznos javne potpore ako su mu dodijeljena bespovratna sredstva za iste prihvatljive troškove od strane središnjih tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te svake pravne osobe koja dodjeljuje državne potpore;
 10. Prihvatljiv je samo projekt koji je ostvario minimalan broj bodova u skladu s kriterijima odabira.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi:

 1. organizacija sajmova, izložbi, manifestacija i drugih namjenskih promotivnih događanja gdje će se promovirati proizvodi iz sustava kvalitete i ekološki poljoprivredni proizvodi;
 2. sudjelovanja na sajmovima, izložbama, manifestacijama i drugim namjenskim promotivnim događanjima gdje će se promovirati proizvodi iz sustava kvalitete i ekološki poljoprivredni proizvodi;
 3. organizacija radionica, seminara i konferencija;
 4. sudjelovanja na radionicama, seminarima i konferencijama;
 5. izrada promotivnih materijala;
 6. izrada razvoj i održavanje interaktivne mrežne stranice skupine/udruge namijenjene promoviranju proizvoda iz sustava kvalitete i ekoloških proizvoda;
 7. zakup oglasnog prostora i
 8. informativne i promotivne aktivnosti putem različitih kanala komunikacije, aktivnosti na prodajnim mjestima od nacionalnog ili EU značaja ili kroz HoReCa kanale.

Podnošenje zahtjeva za potporu:

 1. Zahtjev za potporu se sastoji od dva dijela i podnosi se putem AGRONET-a u dvije faze sukladno odredbama natječaja;
 2. Za tip operacije 1.1 korisnik podnosi samo drugi dio Zahtjeva za potporu (u daljnjem tekstu: Zahtjev za potporu) u skladu s odredbama natječaja;
 3. Korisnik mora biti upisan u Evidenciji korisnika kako bi mu Agencija za plaćanja dodijelila korisničko ime i zaporku kojima se prijavljuje u AGRONET;
 4. Upute za upis u Evidenciju korisnika nalaze se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (apprrr.hr).

Pravilnik možete preuzeti na sljedećem linku: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_07_61_1274.html