Pravilnik o provedbi Mjere 9 „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

831

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba mjere 9 „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“, podmjere 9.1 „Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru“, tipa operacije 9.1.1 “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika:

 • Za potporu u okviru mjere 9 prihvatljive su proizvođačke organizacije koje su priznate od siječnja 2014. godine i kojima je odobren poslovni plan;
 • Prihvatljive su proizvođačke organizacije koje po svojim uvjetima pripadaju kategoriji mikro, malih i srednjih poduzeća (MSP) u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom 4. ovoga Pravilnika;
 • Poslovni plan mora sadržavati najmanje jedno od sljedećeg:
 • prilagodbu proizvodnje i proizvoda zahtjevima tržišta;
 • zajedničko plasiranje proizvoda na tržište uključujući pripremu za prodaju, centralizaciju prodaje i ponude kupcima na veliko;
 • zajednička pravila o podacima o proizvodnji, posebno u pogledu ubiranja plodova i dostupnosti;
 • razvoj poslovnih i marketinških vještina te olakšavanje inovativnih procesa.
 • Sadržaj poslovnog plana iz stavka 3. ovoga članka bit će objavljen na mrežnim stranicama Programa (www.ruralnirazvoj.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr).

Opći uvjeti prihvatljivosti potpore:

 • Korisnik prilikom podnošenja zahtjeva za potporu i svakog zahtjeva za isplatu mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske;
 • Korisnik je u obvezi uz Zahtjev za potporu i Zahtjev za isplatu dostaviti Izjavu o dodijeljenim bespovratnim sredstvima/Izjavu da mu nisu dodijeljena bespovratna sredstva od strane središnjih tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koja dodjeljuje državne potpore za iste prihvatljive aktivnosti za koje je podnio zahtjev za potporu u okviru tipa operacije 9.1.1.;
 • Nije dozvoljeno poduzimanje radnji koje bi mogle dovesti do financiranja istih prihvatljivih aktivnosti iz ostalih fondova Europske unije, uključujući i prijavu na natječaj za dodjelu sredstava;
 • Korisnici u teškoćama u smislu Smjernica o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (2014C 249/01. 31. 7. 2014.) nisu prihvatljivi kao korisnici;
 • Korisnik je u obvezi zadržati status priznate proizvođačke organizacije najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore.

Prihvatljive aktivnosti u poslovnom planu su:

 • poznavanje i prikupljanje podataka o proizvodnji članova proizvođačke organizacije;
 • sakupljanje, sortiranje, skladištenje i pakiranje proizvoda članova proizvođačke organizacije;
 • komercijalno i računovodstveno upravljanje;
 • centralizirano knjigovodstvo i sustav fakturiranja i/ili
 • druge aktivnosti kao što su razvoj poslovnih i marketinških vještina te organiziranje i olakšavanje inovativnih procesa.

Prihvatljivi troškovi:

 • U sklopu navedenih aktivnosti iz Prihvatljivih aktivnosti ovoga Pravilnika prihvatljivi troškovi su:
 • administrativni troškovi;
 • troškovi najma, režija i uređenja uredskog prostora;
 • troškovi zajedničkog plasiranja proizvoda na tržište (koncentriranja proizvoda);
 • troškovi pripreme proizvoda za prodaju, objedinjavanje ponude, prodaje i opskrbu kupaca na veliko;
 • kupnja informatičke opreme i tehnologije;
 • trošak bruto plaća zaposlenih djelatnika i/ili
 • troškovi zajedničkog nastupa na tržištu proizvođačke organizacije.

 

 • Obveza korisnika je da dobivenu potporu troši namjenski, odnosno samo za provedbu aktivnosti navedenih u poslovnom planu.

Cjelovit tekst Pravilnika možete pogledati na sljedećem linku: https://ruralnirazvoj.hr/pravilnik-o-provedbi-mjere-9-uspostava-proizvodackih-grupa-i-organizacija/