Program kreditiranja – Investicijski krediti za ruralni razvoj

974

„Investicijski krediti za ruralni razvojje financijski instrument koji je sufinanciran iz izvora Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i izvora nacionalnog doprinosa (50%) te iz izvora poslovne banke (50%) iz kojeg se financiraju nove dugoročne investicije malih i srednjih poduzetnika koji djeluju u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru.

U provedbi ovog financijskog instrumenta sudjeluju Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR), kao upravitelj sredstava Programskog doprinosa, imenovana od Ministarstva poljoprivrede i tri poslovne banke: OTP banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Zagrebačka banka d.d.

U slučaju pozitivne ocjene poduzetnika i njegovog ulaganja (investicije), poslovna banka s poduzetnikom sklapa ugovor o kreditu u svoje ime i za svoj račun (u pogledu svog udjela u kreditu) te u ime i za račun HBOR-a (u pogledu udjela Programskog doprinosa u kreditu). Potporu sadržanu u kreditu dodjeljuje HBOR.

Kriteriji prihvatljivosti ulaganja (investicije)

Ulaganja su moguća u sljedećim mjerama, podmjerama i tipovima operacija Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (PRR):

 • Mjera 4. Ulaganja u fizičku imovinu
 • Podmjera 4.1. Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva
  • Tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
  • Tip operacije 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
  • Tip operacije 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije
 • Podmjera 4.2. Ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda
 • Tip operacije 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima
 • Tip operacije 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije

 

 • Mjera 6. Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja
 • Podmjera 6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
 • Tip operacije 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

 

 • Mjera 8. Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma
 • Podmjera 8.6. Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda
 • Tip operacije 8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima
 • Tip operacije 8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

Neprihvatljive osnovne djelatnosti

Poduzetnici čija je osnovna djelatnost iz jednog od sljedećih područja, nisu prihvatljivi za financiranje, čak niti u slučajevima u kojima ulažu u neku od prihvatljivih djelatnosti:

 • Nezakonite gospodarske aktivnosti: proizvodnja, trgovina ili druga aktivnost koja je nezakonita u skladu sa zakonima i propisima primjenjivima na predmetnu pravnu osobu, uključujući bez ograničenja, kloniranje ljudi za potrebe razmnožavanja;
 • Proizvodnja oružja i streljiva te trgovina njima: financiranje proizvodnje bilo koje vrste oružja i streljiva te trgovine njima. To se ograničenje ne primjenjuje u mjeri u kojoj su te aktivnosti dio jasnih politika Europske unije ili su povezane s njima;
 • Kasina i istovjetna poduzeća;
 • Nuklearna energija;
 • Aktivnosti navedene u članku 19. stavcima 3., 4. i 5. Uredbe (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ (Tekst značajan za EGP) koji govori o etičkim načelima;
 • Isključivo financijske aktivnosti;
 • Projekti u području nekretnina koji se provode kao aktivnost financijskog ulaganja;
 • Ograničenja sektora bio znanosti. Pri pružanju potpore financiranju istraživanja, razvoja ili tehničkih aplikacija povezanih sa sljedećim: i. kloniranjem ljudi u istraživačke ili terapijske svrhe; ili ii. genetski modificiranim organizmima („GMO”);
 • Potrošačko financiranje.

Uvjeti kreditiranja

 • Namjena kredita: kredit je namijenjen za financiranje novih ulaganja u okviru prihvatljivih podmjera PRR-a;
 • Valuta kredita: dio kredita iz izvora Programskog doprinosa može biti u kunama ili u kunama uz EUR valutnu klauzulu, dok se dio kredita iz izvora poslovne banke odobrava u kunama uz EUR valutnu klauzulu;
 • Veličina investicije: nije ograničena;
 • Iznos kredita: od 50.001 EUR do 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan zaključenja ugovora;
 • Kamatna stopa: na dio kredita iz sredstava Programskog doprinosa 0% godišnje, a na dio kredita iz sredstava poslovne banke u skladu s njenom poslovnom odlukom. Kamatna stopa je fiksna za cijelo vrijeme otplate kredita;
 • Udio kredita u investiciji: u pravilu do 90% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a, a moguće je financirati i do 100% ukupne vrijednosti investicije bez PDV-a, sukladno procjeni poslovne banke. Za korisnike kredita koji ulažu u sektor mljekarstva u pravilu se financira 100% ukupne vrijednosti investicije bez PDV-a;
 • Učešće korisnika kredita: osim vlastitih novčanih sredstava priznaju se i doprinosi u obliku zemljišta ili nekretnine povezanih s ulaganjima čiji je cilj potpora ruralnom razvoju, urbanom razvoju ili urbanom oporavku (u vlasništvu samog krajnjeg korisnika ili treće strane), ako su zemljište ili nekretnina dio ulaganja;
 • Rok korištenja do 18 mjeseci;
 • Rok otplate: do 180 mjeseci (15 godina), uključujući poček od najviše 36 mjeseci (3 godine) odnosno do 60 mjeseci (5 godina) za trajne nasade. Nije moguća izmjena roka otplate kredita nakon odobrenja kredita;
 • Način otplate: u pravilu u jednakim mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama;
 • Instrumenti osiguranja: sukladno procjeni/zahtjevu poslovne banke te za povrat dodijeljene potpore 2 (dvije) zadužnice poduzetnika svaka u iznosu BEP-a dodijeljenog Ugovorom o kreditu, uvećane za zakonsku zateznu kamatu, pri čemu je iznos obje zadužnice zbroj potpora u kunama;
 • Naknada: bez naknada za obradu zahtjeva i za rezervaciju sredstava te naknade za izmjene uvjeta kredita koje nije inicirao korisnik kredita.

Više o investicijskim kreditima možete pročitati na poveznici u nastavku: https://www.hbor.hr/kreditni_program/investicijski-krediti-za-ruralni-razvoj/