Objavljen Pravilnik o provedbi Mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

1016

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je u NN br. 71 od 03.08.2016. godine Pravilnik o provedbi Mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima”.

 

Mjera 07 obuhvaća slijedeće podmjere:

 • Podmjera 7.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti«
 • Podmjera 7.2. »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije«
 • Podmjera 7.4. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«

 

Podmjera 7.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti«

 

 • Tip operacije 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave«

Korisnici unutar ove operacije su:

 1. a) općine i
 2. b) gradovi s najviše 10.000 stanovnika

 

Prihvatljivi projekti/operacije

 1. izrada ili izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine ili grada;
 2. izrada ili izmjena i dopuna Strateškog razvojnog programa općine ili grada i
 3. izrada ili izmjena i dopuna Strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora na području općine/grada koji je korisnik.

 

Intenzitet javne potpore po projektu/operaciji unutar tipa operacije 7.1.1. iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

Iznos javne potpore po projektu iznosi od min. 5.000 eura do max. 70.000 eura u protuvrijednosti u kunama.

 

Podmjera 7.2. »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije«

 

 • Tip operacije 7.2.1. »Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda«

Korisnici su javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje.

Prihvatljiv projekt/operacija je građenje i/ili opremanje javnog sustava za vodoopskrbu i/ili odvodnju i/ili pročišćavanje otpadnih voda.

Intenzitet javne potpore po projektu/operaciji unutar tipa operacije 7.2.1 iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

Iznos javne potpore po projektu iznosi min. 30.000 eura do max. 1.000.000 eura u protuvrijednosti u kunama.

 

 • Tip operacije 7.2.2. »Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta«

Korisnici su jedinice lokalne samouprave.

Prihvatljivi projekt/operacija je građenje nerazvrstane ceste.

Intenzitet javne potpore po projektu/operaciji unutar tipa operacije 7.2.2. iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

Iznos javne potpore po projektu iznosi min. 30.000 eura do max. 1.000.000 eura u protuvrijednosti u kunama.

 

Podmjera 7.4 »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«

 

 • Tip operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«

Korisnici:

 1. a) jedinice lokalne samouprave;
 2. b) trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave;
 3. c) javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, osnovnih škola;
 4. d) udruge koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti sukladno ciljnim skupinama i klasifikaciji djelatnosti udruga, povezane s prihvatljivim ulaganjem, (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije);
 5. e) vjerske zajednice koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i
 6. f) lokalne akcijske grupe koje su odabrane unutar Programa.

 

Prihvatljivi projekti/operacije su građenje i/ili opremanje: vatrogasnog doma; društvenog doma/kulturnog centra; planinarskog doma i skloništa; turističkog informativnog centra; dječjeg igrališta; sportske građevine; objekta za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i drugo.)  rekreacijske zone na rijekama i jezerima; biciklističke staze (koje nisu sastavni dio ceste); tematskog puta i parka; građevine za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu (dječji vrtić, rekonstrukcija i opremanje prostora za izvođenje programa predškole u osnovnoj školi te rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te drugoj pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi); javne zelene površine (park i slično); pješačke staze (koje nisu sastavni dio ceste); pješačke zone; otvorenog odvodnog kanala (koji nije sastavni dio ceste); groblja (komunalna infrastruktura i prateće građevine); tržnice i javne prometne površine (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz koji nisu sastavni dio ceste).

 

Intenzitet potpore:

 • do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova za ulaganje koje se nalazi u jedinici lokalne samouprave koja se razvrstava u IV. i V. skupinu sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti
 • do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova za ulaganje koje se nalazi u jedinici lokalne samouprave koja se razvrstava u III. skupinu sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti
 • do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova za ulaganje koje se nalazi u jedinici lokalne samouprave koja se razvrstava u I. i II. skupinu sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti

Iznos javne  potpore je od min. 15.000 eura do max. 1.000.000 eura u protuvrijednosti u kunama.

 

Izvor: http://ruralnirazvoj.hr/

Ostale detalje o pravilniku možete vidjeti: OVDJE.