Proglašena elementarna nepogoda za Gospić, Otočac, Donji Lapac i Udbinu

956

Župan Ličko-senjske županije Milan Kolić 11.5.2016. proglasio je  stanje elementarne nepogode za gradove Gospić i Otočac te općine Donji Lapac i Udbina  gdje je mraz od 25. travnja do 03. svibnja pričinio veliku štetu na voćnim stablima i u pčelarstvu.

Više informacija o podnošenju prijava bit će objavljene na stranicama gradova i općina za koje je proglašena elementarna nepogoda.

Oštećeni štetu prijavljuje u roku od osam dana od početka elementarne nepogode nadležnom gradskom/općinskom povjerenstvu. Šteta prijavljena nakon tog roka ne uzima se u obzir osim u opravdanim slučajevima

Pod početkom elementarne nepogode smatra se dan kada je nepogoda nastala, a ako je nastajala u duljem razdoblju (suša, mraz, poplava) kao početak nepogode uzima se dan proglašenja elementarne nepogode.

Obrađene podatke o šteti gradsko/općinsko povjerenstvo dostavlja županijskom povjerenstvu kao konačnu procjenu štete u roku od pedeset dana od početka elementarne nepogode.

Ako postoje zakonom predviđeni uvjeti za odobravanje pomoći iz državnog proračuna županijsko povjerenstvo obrađene podatke o šteti dostavlja Državnom povjerenstvu u Zakonom propisanom roku, tj. šezdeset dana od početka elementarne nepogode.

Prijave se podnose na detaljno popunjenom propisanom obrascu EN-P za koji su potrebni sljedeći podaci prilikom popunjavanja: OIB, MIBPG, ID ARKOD parcele, broj stabala te površina odnosno broj pčelinjih zajednica.

Fizičke osobe uz obrazac EN-P prilažu slijedeću obveznu dokumentaciju:

1.kopija osobne iskaznice

2.dokaz da je prijavitelj vlasnik nekretnine na kojoj se nalaze dugogodišnji nasadi:

a)preslika zemljišno-knjižnog izvatka o dokazu vlasništva ili

b)preslika Ugovora o zakupu

3.presliku Zahtjeva za potporu za 2016.g. izdanog od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

4.kopija IBAN žiro-računa prijavitelja

5.Obrazac prijave štete

Pravne osobe uz prijavu podnose:

  1. a) izvještaj u kojem se navode okolnosti u kojima je šteta nastala te njene kratkoročne i dugoročne posljedice za pravnu osobu;
  2. b) iznos sredstava koja su dobivena ili se očekuju s naslova osiguranja imovine;
  3. c) fotodokumentaciju iz koje se može dobiti uvid u opseg počinjene štete;
  4. d) kopiju registracije tvrtke;
  5. e) dokumente kojima dokazuju pravo vlasništva ili korištenja na imovini pogođenoj nepogodom;
  6. f) izvorni primjerak dokumentacije s proračunom štete prema ovoj Metodologiji.